Narodni poslanik Vlado Gligorić Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vlado Gligorić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je na Dvadesetoj sjednici održanoj 18. jula 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Da li su investitori u postupku pribavljanja građevinske dozvole dužni plaćati doprinos  od 0,3% predračunske vrijednosti građevinskih radova u skladu sa Zakonom o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti, s obzirom da investitori smatraju da je rok za plaćnje po osnovu pomenutog Zakona istekao i da se u postupku izdavanja građevinske dozvole neosnovano traži plaćanje ove naknade?

Prema Zakonu o finansiranju  poslova premjera i katastra i uspostavljanja katastra nepokretnosti, ''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 20/07 i 92/09, investitori građevinskih objekata uplaćuju doprinose od 0,3% predračunske  vrijednosti.

ODGOVOR:

Broj: 15.03-011-381/17

Datum: 31.07.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Vlado Gligorić, Klub poslanika SNSD - Milorad Dodik, na 20. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj od 18. jula 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Da li su investitori u postupku pribavljanja građevinske dozvole dužni plaćati doprinos od 0,3% od predračunske vrijednosti građevinskih radova u skladu sa Zakonom o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti, s obzirom da investitori smatraju da je rok za plaćanje po osnovu pomenutog zakona istekao i da se u postupku izdavanja građevinske dozvole neosnovano traži plaćanje ove naknade?

Prema Zakonu o finasiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 20/07 i 92/09) investitori građevinskih objekata uplaćuju doprinos od 0,3% od predračunske vrijednosti.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo slijedeći

O D G O V O R

               Odredbom člana 1. Zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 20/07 i 92/09) propisano je da se tim zakonom uređuju izvori i način osiguranja sredstava potrebnih za finansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti iz Programa poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti, za period od pet godina (u daljem tekstu: Program).

               Odredbama člana 2. stav 1. tačka v) propisano je da se za finansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti iz Programa osiguravaju sredstva iz doprinosa od investicija za građevinske objekte, a članom 5. propisana je obaveza investitora građevinskih objekata da uplaćuju doprinos od 0,3% predračunske vrijednosti građevinskih radova za finansiranje poslova iz Programa, te da se investitoru neće izdati odobrenje za građenje dok ne podnese dokaz  da je uplatio taj doprinos.

Iz člana 1. proizilazi da se navedenim zakonom uređuju izvori i način osiguranja sredstava potrebnih za finansiranje konretnog programa poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti, što znači da se i doprinos od 0,3% od predračunske vrijednosti građevinskih radova naplaćuje za finansiranje konkretnog programa. Na to upućuje i činjenica da je i ranije Zakonom o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavljanja katastra nekretnina za period od 1997. do 2006. godine bilo uređeno obezbjeđenje sredstava za finansiranje tog programa i da je taj zakon prestao da važi protekom perioda na koji se odnosi.

               Međutim, mišljenje Republičke uprave za geodestke i imovinsko-pravne poslove je da investitori građevinskih objekata i dalje imaju obavezu plaćanja doprinosa za finansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti od 0,3% od predračunske vrijednosti građevinskih radova, iz razloga što je Narodna skupština RS donijela Program poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti za period od 2016. do 2020. godine, te da se realizacija tog programa finansira po osnovu Zakona o finasiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti.

Zbog naprijed navedenog, ovo ministarstvo našlo se u nedoumici da li investitori građevinskih objekata i dalje imaju obavezu uplate doprinosa od 0,3% za finasiranje poslova iz Programa poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti, odnosno da li obaveza plaćanja doprinosa može biti uvedena na neodređeno vrijeme, te je ovo ministarstvo pokrenulo inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 1. Zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti.

S poštovanjem,

                                                                                                                                          Ministar

                                                                                                                                      Srebrenka Golić

 

18.07.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9