Narodni poslanik Tomica Stojanović Ministarstvu saobraćaja i veza, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS-a, postavio je između dvije sjednice, 22. decembra 2018. godine

 

POSLANIČKO PITANJE

 

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

 

                Tražim da mi dostavite ugovor o izgradnji auto – puta Banja Luka – Prijedor sa predmjerom i predračunom radova, tj. sa svim pozicijama radova u jediničnim cijenama.

                Pored toga, tražim da mi dostavite uslove kreditiranja između Vlade RS ili Autoputeva RS i stranog investitora.

 

 

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-2282/18

Datum: 15.01.2019. godine

 

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Tomica Stojanović, između dvije sjednice, Narodne skupštine Republike Srpske, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Tražim da mi dostavite ugovor o izgradnji autoputa Banja Luka – Prijedor, sa predmjerom i predračunom radova, tj. sa svim pozicijama radova u jediničnim cijenama.

Pored toga, tražim da mi dostavite uslove kreditiranja između Vlade Republike Srpske ili Autoputeva RS i stranog investitora.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Vlada Republike Srpske, kao ni JP „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka nisu potpisali Ugovor o izgradnji autoputa Banja Luka – Prijedor.

Naime, China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd of Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd („Šandong“), je podnio Vladi Republike Srpske 11. decembra 2017. godine, ponudu za započinjanje postupka dodjele koncesije za izgradnju autoputa Banja Luka – Prijedor, u skladu sa čl. 26 i 27. Zakona o koncesijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 16/18).

 Član 27. Zakona koncesijama propisuje da pregovarački postupak započinje dostavljanjem ponude i studije opravdanosti Vladi Republike Srpske od strane potencijalnog koncesionara, i obuhvata sljedeće korake:

  • Vlada Republike Srpske u roku od 60 dana od dana podnošenja ponude utvrđuje minimum tehničkih, ekonomsko-finansijskih, pravnih i drugih uslova koji su obavezujući za nadležni organ, kao i rok za sprovođenje pregovaračkog postupka;
  • Nadležni organ sprovodi pregovarački postupak;
  • Nakon sprovedenog pregovaračkog postupka, u roku od 60 dana, nadležni organ dostavlja Vladi Republike Srpske izvještaj o pregovaračkom postupku, prijedlog rješenja o dodjeli koncesije i prijedlog ugovora o koncesiji;
  • Komisija za koncesije Republike Srpske daje prethodnu saglasnost na studiju opravdanosti i prijedlog ugovora o koncesiji. 

U skladu sa prethodnim Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o utvrđivanju uslova za dodjelu koncesije putem pregovaračkog postupka za izgradnju Autoputa Banja Luka – Prijedor („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 14/18), gdje je utvrđen minimum tehničkih, ekonomsko - finansijskih, pravnih i drugih uslova koji su obavezujući za nadležni organ i odredila Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske kao organ nadležan da provede pregovarački postupak i dostavi Vladi Republike Srpske Izvještaj o sprovedenom pregovaračkom postupku, prijedlog rješenja o dodjeli koncesije i prijedlog ugovora o koncesiji.

Imajući u vidu složenost projekta za koji je predviđena koncesija i njegov značaj za Republiku Srpsku, Vlada Republike Srpske je donijela Rješenje broj 04/1-012-2-681/18 od 22.03.2018. godine o imenovanju radne grupe za vođenje pregovaračkog postupka. U Radnu grupu imenovani su predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka, Komisije za koncesije Republike Srpske, Ministarstva finansija Republike Srpske i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.

Podnošenjem konačne ponude Šandonga 14. juna 2014. godine sa revidiranom studijom izvodljivosti i finansijskim modelom, te okončanjem pregovora sa konačnim tekstom ugovora o koncesiji za izgradnju Autoputa Banja Luka – Prijedor, finalizirana je struktura projekta, te je Vlada Republike Srpske donijela rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju autoputa Banja Luka – Prijedor broj 04/1-012-2-2543/18 od 1.10.2018. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 91/18).

Ugovor o dodjeli koncesije za izgradnju izgradnju autoputa Banja Luka – Prijedor, između Vlade Republike Srpske i koncesionara kompanije "SDHS-CSI BH" d.o.o. Banja Luka, potpisan je  13.12.2018. godine od kada teku obaveze obe strane.

 

 

S poštovanjem,                 

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

22.12.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
10