Narodni poslanik Tomica Stojanović Ministarstvu finansija, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS-a, postavio je između dvije sjednice, 22. decembra 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

 

MINISTARSTVU FINANSIJA

 

                Drugim rebalansom Budžeta, preko Budžetske rezerve, Ekonomski kod 412 700 – Rashodi za stručne usluge, planirana, i vjerovatno potrošena, sredstva iznose 14.161.500,00 KM.

                Tražim da mi obrazložite za koje namjene su potrošena pomenuta sredstva sa analitičkim pregledom, jer iz priloženog nismo u mogućnosti imati tačan i detaljan uvid u trošenje sredstava.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-2743-1/18

Datum: 04.01.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS postavio  je između dvije sjednice  Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:

Drugim rebalansom budžeta preko Budžetske rezerve, Ekonomski kod 412 700 – rashodi za stručne usluge, planirana, i vjerovatno potrošena, sredstva iznose 14.161.500,00 KM. Tražim da mi obrazložite za koje namjene su potrošena pomenuta sredstva sa analitičkim pregledom, jer iz priloženog nismo u mogućnosti imati tačan i detaljan uvid u trošenje sredstava?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

U vezi sa navedenim ističemo da su Drugim rebalansom budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, koji je na  Trećoj posebnoj sjednici usvojila Narodna skupština Republike Srpske, u okviru Ostale budžetske potrošnje (organizacioni kod 0923006), planirana sredstva na poziciji 412700-Rashodi za stručne usluge, u iznosu od 14.161.500,00 KM. Sredstva su planirana za:

1.  Troškove u vezi arbitražnog postupka u predmetima Krajina osiguranje a.d. Banja Luka i Viadukt, u iznosu od 1.310.000,00 KM i

2. Prateće troškove vezane za prvu emisiju obveznica Republike Srpske na međunarodnom finansijskom tržištu, u iznosu od 12.851.500,00 KM.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

22.12.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
10