Narodni poslanik Spomenka Stevanović Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DNS-NS-SRS postavila je na Trećoj sjednici održanoj 21. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

Na osnovu kojeg propisa (zakona, pravilnika ili drugog podzakonskog akta) se u postupcima uspostave ranijeg vlasničko-pravnog odnosa, a koji postupci se provode u skladu sa odredbama Zakona o građevinskom zemljištu iz 2006. godine, se podnosiocima nameće obaveza plaćanja revalorizovanog iznosa u korist trećeg lica (npr. Grada Banjaluka)?

Molim Vas da mi dostavite broj i datum Službenog glasnika.

ODGOVOR:

Broj:  21.01/052-264/15                                                                                                                         

Dana, 01.06.2015. god.

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT    

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Na 3. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 15, 16, 17. i 21. aprila 2015. godine, narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DNS-NS-SRS, postavila je poslaničko pitanje:

„Na osnovu kojeg propisa (zakona, pravilnika ili drugog podzakonskog akta) se u postupcima uspostave ranijeg vlasničkopravnog odnosa, a koji postupci se provode u skladu sa odredbama Zakona o građevinskom zemljištu iz 2006. godine, se podnosiocima nameće obaveza plaćanja revalorizovanog iznosa u korist trećeg lica (npr. Grada Banjaluka)?

Molim vas da mi dostavite broj i datum Službenog glasnika“.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11) dostavljamo Vam odgovor na poslaničko pitanje koje glasi:

„Zakon o građevinskom zemljištu ne sadrži takvu odredbu i isti ne uslovljava uspostavu ranijeg vlasničkopravnog odnosa obavezom vraćanja nominalnog ili revalorizovanog iznosa ranije primljene naknade za preuzeto zemljište.

Međutim, upravna i sudska praksa stale su na stanovište da nije sporna obaveza ranijeg vlasnika za vraćanje revalorizovanog iznosa isplaćene naknade shodnom primjenom pravila iz Zakona o eksproprijaciji, obzirom da Zakon o građevinskom zemljištu ne sadrži odredbe u tom pravcu (raniji Zakoni o građevinskom zemljištu su upućivali na odredbe Zakona o eksproprijaciji).

To znači da prvostepeni organ provodi postupak za sporazumno određivanje naknade, a u koliko se ne postigne sporazum o naknadi, postupak za određivanje naknade provodi se pred nadležnim osnovnim sudom“.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                               DIREKTOR

Miloš Komljenović, dipl.pravnik

 

 

21.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9