Narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Sonja Karadžić-Jovičević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavila je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Pošto je u toku izrada sistematizacije radnih mjesta u MUP Republike Srpske, koju treba da usvoji Vlada, interesuje me gdje je određeno sjedišet CJB Istočno Sarajevo, koje se trenutno nalazi na Palama?

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-145/15

Dana: 07.05.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodni poslanik Sonja Karadžić-Jovičević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavila je na 3. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 15. aprila 2015. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Pošto je u toku izrada sistematizacije radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, koju treba da usvoji Vlada, interesuje me gdje je određeno sjedište CJB Istočno Sarajevo, koje se trenutno nalazi na Palama?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u  Ministarstvu unutrašnjih poslova broj: S/M-020-62/15 od 30.03.2015. godine,  u članu 6. utvrđeni su Centri javne bezbjednosti Ministarstva sa sjedištem u: Banjoj Luci, Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Prijedoru, te da Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo vrši poslove utvrđene ovim pravilnikom na području grada Istočno Sarajevo i opština: Pale, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Rogatica, Sokolac, Trnovo, Han Pijesak, Foča, Višegrad, Čajniče, Kalinovik, Rudo i Novo Goražde.

Odluka o izmještanju sjedišta CJB Istočno Sarajevo sa Pala u Istočno Novo Sarajevo, donesena je nakon izvršenih analiza kojima je utvrđeno, da je izmještanje sjedišta CJB Istočno Sarajevo u Istočno Novo Sarajevo opravdano prije svega iz razloga što su na području ovog Centra sva dešavanja u bezbjednosnom smislu uglavnom na području Istočnog Novog Sarajeva, koje se nalazi uz grad Sarajevo, zatim s obzirom na činjenicu da je na ovom prostoru veliki broj kontakata lica iz oba entiteta i veliki broj prelazaka međuentitetske linije, koja je u tom dijelu duga 15 kilometara.

Bitno je istaći da je na području Pala formirana organizaciona jedinica Stanica javne bezbjednosti Pale, te su formirani i Jedinica za podršku Pale, Odjeljenje saobraćajne policije i Odjeljenje kriminalističke policije, čime je na području Pala uspostavljena organizaciona struktura koja u potpunosti može zadovoljiti bezbjednosne potrebe.

Imajući u vidu gore navedeno, a radi neophodnog praćenja stanja javne bezbjednosti, kao i radi preduzimanja aktivnosti na bezbjednosnoj prevenciji zaključeno je, da je potrebno da sjedište CJB Istočno Sarajevo bude smješteno u Istočnom Novom Sarajevu, a u cilju postizanja što većeg stepena zaštite života i lične bezbjednosti građana, kao i zaštite imovine.

        

S poštovanjem,

                                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                                mr Dragan Lukač

 

 

 

15.04.2015
Saziv: 
9