Narodni poslanik Sonja Karadžić-Jovičević Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Sonja Karadžić-Jovičević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavila je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

Zašto Vlada ne zaustavi provedbu Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava na nivou BiH i ne donese isti zakon na nivou Republike Srpske?

U ovom trenutku Udruženje građana AMUS iz Sarajeva izvlači novac čija se dalja sudbina ne zna, a nepravilnosti je uočio i Institut za intelektualnu svojinu BiH. Ne postoje prepreke da Republika Srpska donese svoj zakon i najmanje 30% dobiti od organizacije ovog tipa bude uloženo u projekte u Republiku Srpsku, uz zapošljavanje naših kadrova i dalji razvoj kulture.

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-107/15

Datum: 29.04.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, d o s t a v lj a  s e

Narodni poslanik Sonja Karadžić-Jovičević je na 3. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana, 15. aprila 2015. godine, postavila sljedeće poslaničko pitanje:

 „Zašto Vlada ne zaustavi provedbu Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava na nivou Bosne i Hercegovine i ne donese isti zakon na nivou Republike Srpske“?

 „U ovom trenutku Udruženje građana AMUS iz Sarajeva izvlači novac čija se dalja sudbina ne zna, a nepravilnosti je uočio Institut za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine. Ne postoje prepreke da Republika Srpska donese svoj zakon i najmanje 30% dobiti od organizacije ovog tipa bude uloženo u projekte u Republici Srpskoj, uz zapošljavanje naših kadrova i dalji razvoj kulture“.

                                                                       „Narodni poslanik Sonja Karadžić-Jovičević“

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O  D  G  O  V  O  R

Ministarstvo nauke i kulture Republike Srpske (naziv ministarstva iz 2000. godine), je još 2000. godine pripremilo donošenje Zakona o autorskom i srodnim pravima Republike Srpske, kako bi uredilo obavljanje i poštivanje jedne od najvažnih oblasti u Republici Srpskoj, na koji je Vlada Republike Srpske dala pozitivno mišljenje i u formi Nacrta pripremila i dostavila Narodnu skupštinu Republike Srpske na raspravu i usvajanje.

Dan prije zakazane sjednice Narodne skupštine Republike Srpske Ministarstvu nauke i kulture Republike Srpske, putem faksa, stigao je dopis iz Kancelarije visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, sa potpisom Volfganga Petriča, kojim obavještava Ministarstvo nauke i kulture Republike Srpske da stavlja „veto“, zabranu Republici Srpskoj na donošenje navedenog zakona, s ciljem da se Zakon o autorskom i srodnim pravima mora donijeti na nivou Bosne i Hercegovine. Isti dopis tada je sigurno dostavljen Vladi Republike Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Volfgang Petrič, 2001. godine nalaže Vladi Republike Srpske formiranje zajedničke komisije koja će pripremiti donošenje navedenog zakona na nivou Bosne i Hercegovine. 2002. godine donesen je Zakon o autorskom i srodnim pravima na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 7/02).

Ministarstvo nauke i kulture, a od 2003. godine, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je svih proteklih godina imalo primjedbe i ukazivalo na nepravilnosti u sprovođenju i primjeni Zakona o autorskom i srodnim pravima Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata, kao i zlupotrebu i samovolju pojedinih institucija, agencija i pojedinaca, sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U prilog tome govori i činjenica da su Kancelarija za rad poslanika i delegata iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Kabinet predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u to vrijeme gospodina Ognjena Tadića, marta mjeseca 2013. godine, dostavili dopis Vladi Republike Srpske u kojem traže mišljenje resornih ministarstava i upravnih organizacija Republike Srpske na Informaciju/izvještaj o funkcionisanju sistema ostvarivanja autorskih i srodnih prava u Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, koju je Institut za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Mostaru, uputio u parlamentarnu proceduru Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na koju smo kao resorno ministarstvo dali sljedeće mišljenje:            

„Kako je Institut za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine dostavio Informaciju/izvještaj o funkcionisanju sistema ostvarivanja autorskih i srodnih prava u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu, u formi narativnog izvještaja, bez eksplicitnog finansijskog izvještaja i preuzimanja odgovornosti za isti,  Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske cijeni da se  radi o veoma ozbiljnoj i kompleksnoj pravnoj stvari koja je veoma važna za Republiku Srpsku, a mišljenje traži sveobuhvatnu analizu donošenja Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 63/10), zakonski osnov za donošenje podzakonskih akata, pravilnika, kojima se uređuje i sprovodi jedan od najvažnijih zakona u zemljama Evrope, kao i mišljenje na izvještaj Instituta za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine za funkcionisanje sistema kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava u Bosni i Hercegovini. Stoga, predlažemo da  Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju Republike Srpske predloži Vladi Republike Srpske imenovanje radne grupe za analizu i mišljenje na Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava Bosne i Hercegovine, kao i o funkcionisanju sistema ostvarivanja autorskih i srodnih prava u Bosni i Hercegovine,  koju bi činili po jedan predstavnik, imenovan od strane Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva nauke i tehnologije, Ministarstvo pravde, Ministarstva privrede, energetike i razvoja, Ministarstva finansija, Poreske uprave,  Sekretarijata za zakonodavstvo i Privredne komore, Republike Srpske“.

Vlada Republike Srpske je na osnovu Informacije Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske donijela Zaključak, br. 04/1-012-2-914/13 od 18.04. godine, o formiranju Radne grupe, čiji su članovi predstavnici navedenih institucija, koja će izvršiti analizu Izvještaja o funkcionisanju sistema kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu, Zakona o autorskom i srodnim pravima Bosne i Hercegovine, Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava Bosne i Hercegovine, kao i podzakonskih akata koji se odnose na navedene zakone u pogledu prenosa nadležnosti sa nivoa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dostavilo je Informaciju/mišljenje i Zaključak Vlade Republike Srpske i Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

            S poštovanjem,

 

                                                                                                     M  I  N  I  S T  A  R                                                                                                     

                                                                                                       Dr Dane Malešević

 

 

 

Dobrinka Maksimović

 

 

 

 

02.06.2015
Saziv: 
9