Narodni poslanik Nikola Gavrić Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nikola Gavrić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 17. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

Kada će biti izvršen prenos zamljišnih knjiga iz Opštinskog suda u Gračanici (Federacija BiH) u Osnovni sud u Doboj (RS) za područje opštine Petrovo?

Opština Petrovo je vjerovatno jedina opština u RS kod koje se uknjižba stvarnih prava na nepokretnostima koje se nalaze na njenom području od 1995. godine nije knjižila u Zemljično-knjižnom uredu Osnovnog suda sa sjedištem u RS, već u Federaciji BiH.

ODGOVOR:

Broj:  21.01/052-283/15                                                                                                                         

Dana, 03.06.2015. god.

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

           

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Na 3. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 15, 16, 17. i 21. aprila 2015. godine, narodni poslanik  NIKOLA GAVRIĆ, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio  je poslaničko pitanje:

„Kada će biti izvršen prenos zemljišnih knjiga iz Opštinskog suda u Gračanici, FBiH u Osnovni sud u  Doboju, za područje opštine Petrovo''.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11) dostavljamo Vam odgovor na poslaničko pitanje koje glasi:

„Poslednjih nekoliko godina aktuelno je pitanje razmjene zemljišnih knjiga između Osnovnih sudova Republike Srpske i Federacije BiH, a nakon stupanja na snagu Zakona o  premjeru i katastru  Republike Srpske (''Sl.glasnik RS'' br. 6/12)  između Federalnog Ministarstva pravde i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS.

S  tim u vezi, Ministar pravde u Vladi RS, s jedne strane i Ministar pravde u FBiH, s druge strane, potpisali su 01.07.2008.godine, Sporazum o razmjeni zemljišnih knjiga iz nadležnih Osnovnih odnosno Opštinskih sudova, a koji reguliše pitanje predaje zemljišnih knjiga mjesno nadležnim sudovima.

Navedeni Sporazum obavezao je Predsjednike sudova oba entiteta, na čijem području se nalaze nekretnine, u zoni međuentitetskih linija, da odmah pristupe predaji zemljišnih knjiga u sudovima koji su mjesno nadležni da vode zemljišne knjige, bez obzira gdje se iste trenutno nalaze.  Do realizacije ovog Sporazuma nije došlo ni do danas. Iz tog razloga  Federalno Ministarstvo pravde  je predložilo formiranje Komisije za sprovođenje sporazuma o razmjeni zemljišnih knjiga iz nadležnih Opštinskih, odnosno Osnovnih sudova u Entitetima, a koju komisiju bi sačinjavali članovi delegirani ispred Federalnog Ministarstva pravde, Ministarstva pravde RS, Federalne uprave za geodetske poslove, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, Opštinskog suda u Federaciji koji vodi zemljišnu knjigu koja je predmet razmjene i Osnovni sud u RS koji takođe vodi zemljišnu knjigu koja je  predmet razmjene.

Ova Uprava je 21.07.2011.godine, Ministarstvu Pravde RS dostavila imena članova Komisije ispred Uprave, a Ministarstvo pravde RS je svojim aktom br. 08.021/052-2697/11 od 26.07.2011.godine, Federaciji BiH – Vladi, dostavilo obavijest o stupanju na snagu Zakona o katastru RS, kojim je stavljen van snage Zakon o zemljišnim knjigama a kojim je propisana nadležnost  Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove RS  za postupanje po navedenom, a ne Osnovnih sudova u Republici Srpskoj.

Navedeni Sporazum ni do danas nije u cjelosti realizovan, pa je Federalno Ministarstvo pravde ovoj Upravi dostavilo prijedlog novog Sporazuma  o razmjeni zemljišnih knjiga između Federacije BiH i Republike Srpske uz obavezu formiranja nove zajedničke Komisije ispred oba Entiteta i to dana 27.01.2014.godine. 

Ova Uprava je predložila nove članove Komisije i dala primjedbe i Mišljenje na Nacrt predloženog Sporazuma o razmjeni zemljišnih knjiga, svojim aktom br: 21.01/052-396/13 od 11.06.2014.godine.  Federalno Ministarstvo pravde je dana 27.06.2014.godine, odgovorilo da obzirom na važeće propise koji regulišu zemljišno knjižnu materiju (vođenje evidencija o nekretninama) i u jednom i u drugom entitetu, ne prihvata primjedbe date ispred ove Uprave, smatrajući da se promjene upisa u zemljišnim knjigama   mogu vršiti samo u skladu sa odredbama pomenutih zakona. Ova primjedba data je iz razloga što je ova Uprava analizirajući predloženi Nacrt Sporazuma prvenstveno tražila da se član 7. Sporazuma mijenja  na taj način da se sve promjene provedene u javnim evidencijama nepokretnosti od strane sudova i organa uprave, a koji nisu bili stvarno mjesno nadležni da postupaju u navedenim  pravnim stvarima, stavljaju van snage.

Iz navedenih razloga Federalno Ministarstvo Pravde je ovoj Upravi predložilo novi Nacrt Sporazuma 17.11.2014.godine,  nakon čega je ova Uprava odredila članove Komisije, čiji zadatak je da zajedno sa članovima komisije ispred Federalnog Ministarstva pravde i Federalne Geodetske uprave, izanaliziraju predloženi nacrt  i utvrde jedinstven tekst Sporazuma koji će biti primjenjiv u oba Entiteta.

Od tada do danas nije se ništa dešavalo, osim telefonskih razgovora Ministarstva pravde i ove Uprave i pokušaja da se dogovori novi sastanak na kome bi se precizirali zadaci Komisije, a s tim u vezi i razmjena zemljišnih knjiga, koja je razmjena neophodna u oba Entiteta.  Ovo iz razloga jer je u Republici Srpskoj u toku provođenje postupka osnivanja Katastra nepokretnosti gdje je između ostalog potrebno provesti dokaz uvida u zemljišnu knjigu a u cilju obezbjeđenja tačne evidencije prava na nekretninama.

Nakon održavanja sastanka koji je predviđen narednih dana, imaćemo precizniji odgovor u vezi sa postavljenim poslaničkim pitanjem. ''

   S poštovanjem,

 

                                                                                                            D I R E K T O R

                                                                                           Miloš Komljenović, dipl.pravnik

17.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9