Narodni poslanik Miroslav Brčkalo Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

Kada će početi sa radom Odjeljenje suda na Palama koji je planiran ranijim izmjenama Zakona o sudovima Republike Srpske?

Naime, Pale su najveća Istočno-sarajaveska opština i logično bi bilo da imaju sud koji sam i tražio u poslednjim izmjenama zakona, ali isti nismo dobili, pa vas molim da bar odjeljenje Suda počne sa radom na Palama. Dodatni razlog za ovo je postojanje Pravnog fauklteta na Palama, i prostorija u sklopu istog, što bi bilo od koristi za studente i za građane opštine Pale i za Sud.

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-7438/15

Datum: 10.11.2015. godine

     NARODNA SKUPŠTINA

     REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje                                                                                          

      Narodni poslanikMiroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP, postavio je na  Sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21. i 22. okrobra 2015. godine, poslaničko pitanje:

     „Kada će početi sa radom Odjeljenje suda na Palama, koji je planiran ranijim izmjenama Zakona o sudovima Republike Srpske?

     Naime, Pale su najveća Istočno-sarajevska opština i logično bi bilo da imaju sud, koji sam i tražio posljednjim izmjenama zakona, ali isti nismo dobili, pa vas molim da bar odjeljenje Suda počme sa radom na Palama. Dodatni razlog za ovo je postojanje Pravnog fakulteta na Palama, i prostorija u sklopu istog, što bi bilo od koristi za studente i za građane opštine Pale i za Sud“.

     U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

                                                              O D G O V O R

     Ministarstvo pravde Republike Srpske je navedeno poslaničko pitanje uputilo Onovnom sudu u Sokocu, a koji je dana  09.11.2015. godine, dostavio sljedeće izjašnjenje:

     „Osnovni sud u Sokocu organizovan je prema Zakonu o sudovima Republike Srpske, sa sjedištem u Sokocu i ima odjeljenje suda u Istočnom Sarajevu. U sjedištu suda radi 10 sudija i 4 sudije u odjeljenju suda u Istočnom Sarajevu.

U odjeljenju suda radi po jedan sudija na parničnom,izvršnom,krivičnom i prekršajnom referatu i to tako da se predmeti gdje se stranke pojavljuju sa područja opština Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo dodjeljuju u rad sudijama u odjeljenju suda, a predmeti gdje se stranke sa područja opština Sokolac, Pale i Istočni Stari Grad dodjeljuju sudijama u sjedištu suda, a kako bi se obezbijedila ravnomjerna raspodjela predmeta i ravnomjerna opterećenost sudija jedan manji dio predmeta gdje se stranke pojavljuju sa područja opština Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo dati su u rad i sudijama u sjedištu suda u Sokocu.

Zauzet je stav da se predmeti sa područja opština Sokolac, Pale i Istočni Stari Grad dodjeljuju u rad sudijama u sjedištu suda i taj broj neriješenih predmeta na svim referatima izuzev komunalnih predmeta iznosi ukupno 4110 predmeta.

Broj neriješenih predmeta na svim referatima u odjeljenju suda u Istočnom Sarajevu izuzev komunalnih predmeta iznosi 2297.

Od ukupnog broja predmeta gdje se kao stranke pojavljuju lica sa područja opštine Pale ne vodi se nikakva evidencija niti je moguće voditi takvu evidenciju, ali po našoj procjeni u 50% predmeta stranke se pojavljuju sa područja opštine Pale , a 50% predmeta stranke sa područja opština Sokolac i Istočni Stari Grad.

Da bi lakše razumjeli da se ne radi o velikom prilivu i velikom broju neriješenih predmeta pojasnićemo po referatima koliki je broj neriješenih predmeta u sjedištu suda upoređujući isti sa orjentacionim mjerilima za izvršenje norme sudija i koliko jedan sudija treba godišnje da riješi predmeta na toj vrsti referata, pa je tako na krivičnom (K) referatu mjesečna norma jednog sudije 13 predmeta, a godišnja norma 143 predmeta, na parničnom (P) referatu mjesečna norma je 16 predmeta, a godišnja 176 predmeta, na parničnom (MAL) referatu mjesečna norma je 34 predmeta, a godišnja 374 predmeta, na izvršnom refaratu (I,IP) mjesečna norma na osnovu izvršne isprave je 55 predmeta, a godišnja 605 predmeta, dok je mjesečna na istom referatu na osnovu vjerodostojne isprave 300 predmeta, a godišnja 3300 predmeta, na prekršajnom (PR) referatu mjesečna norma je 78 predmeta, a godišnja 858 predmeta, na vanparničnom (V) referatu mjesečna norma je 44 predmeta, a godišnja 484 predmeta, i na ostavinskom (O) referatu mjesečna norma je 66, a godišnja 726 predmeta.

Upoređujući naprijed pomenute orjentacione norme i broj predmeta u sjedištu suda na tim referatima, te činjenicu da se otprilike ½ predmeta odnosi na predmete gdje se kao stranke pojavljuju lica sa područja opštine Pale dođe se do zaključka da jedan sudija ne bi prema broju predmeta mogao imati godišnju normu na tim referatima.

Ovi pokazatelji su dati bez komunalnih predmeta kojih u sjedištu suda ima ukupno 7510 predmeta, dok istih u odjeljenju suda ima oko 11568 predmeta, ali uzimajući u obzir činjenicu da su zauzeti stavovi da se takvi predmeti smatraju predmetima od manjeg značaja, odnosno da se radi o predmetima koji se najvećim procentom odnose na RTV taksu, smatramo da ovaj sud nema dovoljan broj predmeta za formiranje bilo kakvih novih odjeljenja.

Uzimajući još jedan pokazatelj, a to je uobičajen priliv predmeta na osnovnim referatima u toku proteklih nekoliko godina, te činjenicu da ovaj sud svake godine riješi procentualno veći broj predmeta od priliva, smatramo da nema opravdanih razloga za formiranje novog odjeljenja suda na Palama.

Ukoliko bi došlo do formiranja novog odjeljenja na Palama smatramo da sudije ne bi mogle ostvariti mjesečnu i godišnju normu u odnosu na predmete u kojima se pojavljuju stranke sa područja opštine Pale, pa samim tim takvo osnivanje ne bi ni zadovoljilo svoju opravdanost osnivanja, jer sagledavajući dosadašnje parametre u radu ovog suda zaključuje se da isti prema dosadašnjem broju i prilivu predmeta sasvim normalno funkcioniše, te da nema potrebe da sa radom počne odjeljenje na Palama.

U vezi sa naprijed iznijetim, a da bi počelo sa radom odjeljenje ovog suda na Palama, potrebno je obezbijediti i određene materijalne uslove, a to je sam smještaj pomenutog odjeljenja, odnosno prostor u kome bi isto egsistiralo, a prema dosadašnjem saznanju predsjednika suda taj prostor nije obezbijeđen. Kako je u poslaničkom pitanju pomenut prostor na Pravnom fakultetu, predsjednik suda je po prijemu ovog dopisa kontaktirao dekana Pravnog fakulteta na Palama gospodina Radomira Lukića koji je kategorički rekao da na Pravnom fakultetu nema viška prostora i da nema nikakav planiran prostor za odjeljenje suda, te je usaglašeno da bi bilo nespojivo da studenti i stranke suda koriste zajednički ulaz i iste prostorije u okviru fakulteta zbog više razloga. Takođe je usaglašeno da bi trebalo obezbijediti adekvatan prostor koji bi spolja bio prepoznatljiv strankama kao zaseban prostor suda, odnosno zgrada suda, a ne da se sud smješta po koje kakvim stambenim zgradama i podrumskim prostorijama koje nisu adekvatne ni za sam rad suda, a i zbog bezbjedonosnih razloga zgrada suda bi trebala biti odvojena od drugih stambenih prostora.

Znači osnovni uslov za početak rada odjeljenja u Palama nije obezbijeđen, a još kada se doda činjenica da je za taj novi prostor potrebno obezbijediti i inventar, te informatičku mrežu i strukturu, a za to nisu planirana sredstva u budžetu, osnovano se zaključuje da nisu stvoreni ni osnovni preduslovi da se krene sa takvim aktivnostima.

Takođe naglašavamo da bi za osnivanje novog odjeljenja suda trebalo doći i do proširenja sistematizacije radnih mjesta jer svaka sudska jedinica mora imati i određeno prateće osoblje počev od pisarnice suda pa do sudijskog kadra, te na kraju i osoblja na održavanju prostorija, a za šta su takođe potrebna dodatna novčana sredstva koja nisu planirana u budžetu.

Uzimajući u obzir naprijed iznijetu činjenicu, a kako ovaj sud već ima odjeljenje u Istočnom Sarajevu dajemo Vam samo jedan podatak koliko otprilike košta mjesečno izdvajanje samo za bruto plate zaposlenih u odjeljenju suda, a radi se o iznosu oko 33.500,00 KM.

     Naše je mišljenje da za sada sa ovakvim pokazateljima nema nikakve potrebe za formiranjem odjeljenja suda na Palama, te da nisu za sada stvoreni nikakvi ni preduslovi, a ne uslovi za početak rada istog i smatramo da se radi o čisto političkim motivima za formiranjem nečega za šta nema realnih i opravdanih razloga“.

     S poštovanjem,

                                                                                  

                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                            Anton Kasipović

 

 

 

 

 

21.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9