Narodni poslanik Jelena Trivić Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 5. juna 2019. godine

 

 

POSLANIČKO PITANJE

 

 

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

 

            Pitanje postavljam u ime hemodijaliznih pacijenata Republike Srpske.

            U Republici Srpskoj ne postoji mogućnost transplatacije organa sa neživih donora i ne postoji organizovana niti uređena lista čekanja za transplataciju. Moguće je uraditi transplataciju bubrega u UKC RS sa živih donora (neko od srodnika da donira organ). Po tome je RS specifična u regiji, jer u svim ostalim državama, čak i u FBiH, postoji kakav – takav sistem transplatacije i lista čekanja i njihovi pacijenti imaju mogućnost za transplataciju. Jedino naši pacijenti iz RS nemaju nikakvu šansu za transplataciju sa neživih organa. Zbog toga su mnogi od njih bili prinuđeni potražiti mogućnost transplatacije u inostranstvu. Kao najbolja opcija pokazala se transplatacija organa u bolnici u Padovi u Italiji. Do sada je u bolnici u Padovi urađeno oko desetak transplatacija bubrega, pankreasa i jetre pacijentima iz RS i svi pacijenti su veoma zadovoljni operacijom i tretmanom, te danas žive mnogo kvalitetnijim životom.

            Da bi naši pacijenti iz RS došli u priliku da urade transplataciju organa u Italiji potrebno je da budu uvršteni na njihovu listu čekanja. Za to je potrebno uraditi sve potrebne medicinske preglede koje naši pacijenti mogu da urade u UKC RS i pošalju u bolnicu u Padovu, te oni odobravaju da li je neko kandidat za transplataciju ili ne. Pored toga, potrebno je prije uvrštavanja na listu, uplatiti puni iznos cijene transplatacije. Cijena za transplataciju bubrega je oko 45.000 evra, a za ostale organe i više. Većina pacijenata iz Republike Srpske nema potreban iznos novca za operaciju, pa se na različite načine bore da bi ga obezbijedili.

            Jedan od načina je i obraćanje Fondu zdravstvenog osiguranja RS koji plaća liječenje u inostranstvu za one medicinske tretmane koji se ne obavljaju u RS. Problem je što je zakonom definisano da Fond može platiti minimalno 30% od ukupnih sredstava potrebnih za liječenje u inostranstvu. Praksa je pokazala da Fond nekim pacijentima odobri plaćanje oko 30% troškova, a nekima i veći procenat, čak i 100%, a kriterijumi po kojima se to odlučuje nisu baš najjasniji. Mnogi pacijenti koji pokušavaju biti uvršteni na listu čekanja u Italiji dobiju od Fonda odobrenje za plaćanje 30% troškova i taj novac bude uplaćen na račun bolnice u Padovi ali za preostali iznos se moraju sami pobrinuti. To predstavlja ozbiljan problem za većinu pacijenata u RS jer nisu sami u mogućnosti obezbijediti ta sredstva. Zbog toga se organizju različite akcije skupljanja sredstava koje možete vidjeti svakodnevno u mnogim medijima u RS. Neke akcije su uspješne a neke i nisu tako da oni pacijenti kojima Fond odobri 30% imaju problem da dođu na listu čekanja jer ne mogu u razumnom vremenu prikupiti preostala sredstva, a to takođe predstavlja problem i bolnici u Padovi kao i italijanskim zdravstvenim vlastima koje vode listu čekanja za transplataciju organa i zbog toga su oni blokirali mogućnost da pacijenti iz RS budu uvršteni na njihovu listu čekanja dok se ne uspostavi saradnja sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS i Ministarstvom zdravlja RS.

            Prethodni ministar zdravlja RS je krajem prošle godine zajedno sa jednim predstavnikom Fonda zdravstvenog osiguranja i ljekarom sa UKC zaduženim za transplataciju putovao u Padovu i obavio razgovore sa predstavnicima italijanskih zdravstvenih institucija (Regija Veneto) zaduženih za transplataciju kao i sa predstavnicima bolnice u Padovi. Tada je dogovoreno da se u bolnici u Padovi godišnje uradi 5-10 transplatacija pacijenata iz RS, a da troškove za te operacije plati Fond zdravstvenog osiguranja RS u punom iznosu. Da bi se to realizovalo trebalo je da Ministarstvo zdravlja RS i Fond zdravstvenog osiguranja RS   potpišu ugovore sa odgovarajućim italijanskim zdravstvenim institucijama i bolnicom u Padovi. Prošlo je od tada više od 6 mjeseci a ti ugovori nisu potpisani.

            Stoga vas molim da mi odgovorite na pitanje da li se u skorijoj budućnosti planira potpisivanje tih ugovora? Nekoliko pacijenata u Republici Srpskoj je obavilo sve zdravstvene preglede, poslali su dokumentaciju u bolnicu u Padovu ali ne mogu biti stavljeni na listu čekanja dok se ne riješe gore navedeni problemi.

 

 

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-280/19

Datum: 28.06.2019. god.

 

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

 

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 05. juna 2019. god, sljedeće poslaničko pitanje:

„Pitanje postavljam u ime hemodijaliznih pacijenata Republike Srpske.

U Republici Srpskoj ne postoji mogućnost transplataije organa sa neživih donora i ne postoji organizovana niti uređena lista čekanja za transplataciju. Moguće je uraditi transplataciju bubrega u UKC RS sa živih donora (neko od srodnika da donira organ). Po tome je RS specifična u regiji, jer u svim ostalim državama, čak i u FBiH, postoji kakav takav sistem transplatacije i lista čekanja i njihovi pacijenti imaju mogućnost za transplataciju. Jedino naši pacijenti iz RS nemaju nikakvu šansu za transplataciju sa neživih donora. Zbog toga su mnogi od njih bili prinuđeni potražiti mogućnosti transplatacije u inostranstvu. Kao najbolja opcija pokazala se se transplatacija organa u bolnici u Padovi u Italiji. Do sada je u bolnici u Padovi urađeno oko desetak transplatacija bubrega, pankreasa i jetre pacijentima iz RS i svi pacijenti su veoma zadovoljni operacijom i tretmanom, te danas žive mnogo kvalitetnijim životom.

Da bi naši pacijenti iz RS došli u priliku da urade transplataciju organa u Italiji potrebno je da budu uvršteni na njihovu listu čekanja. Zato je potrebno uraditi sve potrebne medicinske preglede koje naši pacijenti mogu da urade u UKC RS i pošalju u bolnicu u Padovu, te oni odobravaju da li je neko kandidat za transplataciju ili ne. Pored toga, potrebno je prije uvrštavanja na listu, uplatiti puni iznos cijene transplatacije. Cijena za transplataciju bubrega je oko 45,000 evra, a za ostale organe i više. Većina pacijenata iz Republike Srpske nema potreban iznos noщa za operaciju, pa se na različite načine bore da bi ga obezbijedili.

Jedan od načina je i obraćanje Fondu zdravtsvenog osiguranja RS koji plaća liječenje u inostranstvu za one medicinske tretmane koji se ne obavljaju u RS. Problem je što je zakonom definisano da Fond može platiti minimalno 3096 od ukupnih sredstava potrebnih za liječenje u inostranstvu. Praksa je pokazala da Fond nekim pacijentima odobri plaćanje 30 0/0 troškova, a nekima i veći procenat, čak i 100 0/0, a kriterijumi po kojima se to odlučuje nisu baš najjasniji. Mnogi pacijenti koji pokušavaju biti uvršteni na listu čekanja u Italiji dobiju od Fonda odobrenje za plaćanje 30% troškova i taj novac bude uplaćen na račun bolnice u Padovi, ali za preostali iznos se moraju sami pobrinuti. To predstavlja ozbiljan problem za većinu pacijenata u RS, jer nisu sami u mogućnosti obezbijediti ta sredstva. Zbog toga se organizuju različite akcije skupljanja sredstava koje možete vidjeti svakodnevno u mnogim medijima u RS. Neke akcije su uspješne, a neke i nisu, tako da oni pacijenti kojima Fond odobri 30% imaju problem da dođu na listu čekanja, jer ne mogu u razumnom vremenu prikupiti preostala sredstva, a to takođe predstavlja problem u bolnici u Padovi, kao i italijanskim zdravstvenim vlastima koje vode listu čekanja za transplataciju organa i zbog toga su oni blokirali mogućnost da pacijenti iz RS budu uvršteni na njihovu listu čekanja dok se ne uspostavi saradnja sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS i Ministarstvom zdravlja RS.

Prethodni ministar zdravlja RS je krajem prošle godine, zajedno sa jednim predstavnikom Fonda zdravstvenog osiguranja i ljekarom sa UKC zaduženim za transplataciju, putovao u Padovu i obavio razgovore sa predstavnicima italijanskih zdravstvenih institucija (regija Veneto) zaduženih za transplataciju, kao i sa predstavnicima bolnice u Padovi. Tada je dogovoreno da se u bolnici u Padovi godišnje uradi 5 - 10 transplatacija pacijenata iz RS, a da troškove za te operacije plati Fond zdravstvenog osiguranja RS u punom iznosu. Da bi se to realizovalo trebalo je da Ministarstvo zdravlja RS i Fond zdravstvenog osiguranja RS potpišu ugovore sa odgovarajućim italijanskim zdravstvenim institucijama i bolnicom u Padovi. Prošlo je od toga više od 6 mjeseci a ti ugovori nisu potpisani.

Stoga vas molim da mi odgovorite na pitanje da li se u skorijoj budućnosti planira potpisivanje tih ugovora. Nekoliko pacijenata u Republici Srpskoj je obavilo sve zdravstvene preglede, poslali su dokumentaciju u bolnicu u Padovi ali ne mogu biti stavljeni na Listu čekanja dok se ne riješe gore navedena pitanja?“

 

 

ODGOVOR:

 

Rješenjem Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2628/18 od 27.09.2018. god. imenovana je Radna grupa za uspostavljanje Koordinacionog centra za transplantaciju (u daljem tekstu: Radna grupa) čiji zadatak je bio da uradi analizu neophodnih procedura za uspostavljanje Koordinacionog centra za translantaciju, razmotri sve mogućnosti i napravi uporedni prikaz sa zemljama u okruženju, i da na osnovu svega navedenog sačini prijedlog o narednim koracima za uspostavljanje istog. Imenovana radna grupa je nakon analize ustanovila da je u zemljama u okruženju (Republika Hrvatska – Zavod za transplantaciju i biomedicinu, Republika Srbija – Uprava za biomedicinu, ali i u Federaciji Bosne i Hercegovine – Centar za transplantacijsku medicinu) ovakav jedan centar u sastavu ministarstava zdravlja, čime se dobija na značaju i težini promovisanja kadaverične transplnatacije i optimalnog davalaštva ljudskih organa, tkiva i/ili ćelija, te je prijedlog iste bio da i Koordinacioni centar u Republici Srpskoj bude organizaciona jedinica Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, odnosno da se formira Odsjek za transplantaciju i biomedicinu koji će imati ulogu navedenog centra za transplantaciju a u skladu sa Uredbom o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematitzaciju radnih mjesta u republičkim organima uprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 18/09 i 105/11). Osnivanjem odsjeka bili bi stvoreni uslovi za formiranje baze podataka o primaocima ljudskih organa, ali i formiranje Jedinstvenog registra davoca ljudskih organa, tkiva i/ili ćelija koji su za života dali pisani pristanak o darivanju istih. Nakon toga bi se mogla formirati i jedinstvena Lista čekanja za transplantaciju ljudskih organa, a ista bi se izvodila po redu hitnosti i prema kliničkim indikacijama. U skladu sa prijedlogom Radne grupe, ministar zdravlja i socijalne zaštite je pripremio i Nacrt pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u kojem se predviđa formiranje Odsjeka za transplantaciju i biomedicinu.

            Vlada Republike Srpske se na 17. sjednici održanoj dana 18.04.2019. god. upoznala sa Informacijom o realizovanim i planiranim aktivnostima u oblasti transplantacije ljudskih organa, tkiva i/ili ćelija i donijela zaključak broj: 04/1-012-2-1125/19 od 18.04.2019. god. kojim se ministar zdravlja i socijalne zaštite ovlašćuje da u cilju ostvarivanja institucionalne saradnje u oblasti transplantacije nastavi pregovore sa Regionalnim koordinacionim centrom za transplanataciju regije Veneto, Italija i da o sprovedenim aktivnostima informiše Vladu Republike Srpske.

            Dana 25.04.2019. god. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske je uputilo pismo namjere Regionalnom koordinacionom centru za transplanataciju regije Veneto u kojem ministar zdravlja i socijalne zaštite izražava spremnost da zajedno sa svojim saradnicima posjeti navedenu instituciju i da se u nastavku bilateralnih razgovora konkretizuje pripremljeni sporazum o institucionalnoj saradnji i postigne konačan dogovor relevantan za obje institucije. Međutim, ubrzo nakon pisma namjere uslijedio je dopis Ministarstva zdravlja Italije i Italijanskog nacionalnog centra za transplantaciju u kojem se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske obaviještava da će se razgovori o bilateralnoj saradnji nastaviti na nivou dva ministarstva.  U skladu sa navedenim, a nakon tehničkih priprema unutar oba ministarstva, zakazan je sastanak u Italijanskom nacionalnom centru za transplanatciju u Rimu, dana 01.07.2019. god.

                       

 

 

           

 Dostavljeno:                                                                                          M I N I S T A R

  1. Naslovu                                

a/a                                                                                                                                  Alen Šeranić

 

 

 

 

 

 

05.06.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10