Narodni poslanik Jelena Trivić Ministarstvu privrede i preduzetništva, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 16. aprila 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

 

MINISTARSTVU PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA

Molim Vas da mi odgovorite na sledeće pitanje:

  • Koliko su iznosile strane direktne investicije (ili strana ulaganja kako se nazivaju u Strategiji za podsticanje stranih ulaganja od 2016-2020. godine) u Republiku Srpsku od 2015. godine zaključno sa 2018. godinom?

Molim Vas da mi iznose razvrstate po godinama, pojedinačno za 2015. godinu, za 2016. godinu, za 2017. godinu i za 2018. godinu i da iznose izrazite u milionima KM.

ODGOVOR:

Broj:18.06-011-184/19

Datum: 25.04.2019. godine

 

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika/Poslanička grupa PDP, postavila je 16. aprila 2019. godine između dvije sjednice sljedeće poslaničko pitanje:

 

  1. Koliko su iznosile strane direktne investicije (ili strana ulaganja kako se nazivaju u Strategiji za podsticanje  stranih ulaganja od 2016-2020. godine) u Republiku Srpsku od 2015. godine zaključno sa 2018. godinom?

 

Podatke je potrebno razvrstati po godinama, pojedinačno za 2015. godinu, za 2016. godinu, za 2017. godinu i za 2018. godinu i iznose izraziti u milionima KM.

 

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11; 34/17) dajemo sljedeći

 

 

O D G O V O R

Prema podacima Centralne banke BiH u 2015 i 2016. godini u Republici Srpskoj su evidentirana neto strana ulaganja u iznosu od 146,5 i 76,4 miliona KM respektivno (revidirani podaci), a u 2017. godini 214,3 miliona KM.

Prema ovom izvoru dostupni su preliminarni podaci za prva tri kvartala 2018. godine prema kojima  strana ulaganja u Republiku Srpsku za prva tri kvartala 2018. godine iznose 64,3 miliona KM. Napominjemo da u ovom iznosu nisu sadržane zadržane zarade, obzirom da se one uključuju u iznos stranih ulaganja za period od jedne godine, a ne po kvartalima. Prve zvanične podatke o stranim ulaganjima u Republiku Srpsku za 2018. godinu Centralna banka BiH će, prema kalendaru objavljivanja statističkih podataka, objaviti do 15.08.2019. godine.

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:                                                                                                                                      M I N I S TA R

2 h Naslovu;                                                                                                       

1 h a/a                                                                                                                                      Vjekoslav Petričević

 

 

 

16.04.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10