Narodni poslanik Jelena Trivić Ministarstvu pravde, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 31. maja 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

                 U kojoj je fazi predmet Željka Blagojevića, broj: 71 0 R 243166 16R, i zašto još uvijek nije počelo suđenje po ovom predmetu?

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052- 4971/19

Datum: 05.07.2019.godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretarijat

                    Predmet:  Odgovor na poslaničko pitanje.-

                    Narodni poslanik Jelena Trivić iz Kluba poslanika PDP-a, postavila je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane dana 31.05.2019.godine, sljedeće poslaničko pitanje:

                    „ U kojoj fazi je predmet Željka Blagojevića, broj: 71 0 P 243166 16P, i zašto još uvijek nije počelo suđenje u ovom predmetu?“

                    U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), dajemo sljedeći

O D G O V O R

                    Ministarstvo pravde Republike Srpske je predmetno poslaničko pitanje uputilo Osnovnom sudu u Banja Luci, kao nadležnom sudu , a koji je dostavio sljedeći odgovor:  

                „U pravnoj stvari koja se vodi pred ovim Sudom, a pod brojem  71 0 P 243166 16 P, tužioca Blagojević Željka sina Branka iz Banjaluke, Pavlovac bb, zastupanog po Centru za pružanje besplatne pravne pomoći, kancelarija Banja Luka, protiv tuženih Blagojević Gordane, kći Branka, iz Banja Luke Pavlovac bb, Blagojević Ružice supruge Branka iz Banja Luke Pavlovac bb, Bogdanović Brane, kći Branka iz Banja Luke, Franca Šuberta br.29, Cvijić Savjete kći Branka iz  Banja Luke Pavlovac bb, Lovrić Novaka sina Gojka iz Banja Luke Pavlovac bb i Marjanac Rade sina Ilije iz Banja Luke, Pavlovac bb,  radi utvrđenja i predaje u posjed, postupajući sudija je dana 25.05.2017. godine donijela Rješenje kojim se tužba odbacuje, cijeneći okolnosti da su svi tuženi jedinstveni suparničari, a stranačka sposobnost je procesna pretpostavka od čije urednosti zavisi dopustivost suđenja, te da   tuženi Lovrić Novak, Marjanac Rade i Blagojević Ružica u vrijeme podnošenja tužbe nisu bili živi i ne mogu biti stranka u postupku.

                Blagovremeno izjavljenom žalbom, tužilac putem punomoćnika, je pobijao prvostepeno rješenje u cijelosti.

                Rješenjem Okružnog suda u Banjoj Luci od dana 06.03.2018. godine, žalba tužioca je uvažena,  rješenje Osnovnog suda u Banjoj Luci broj 71 0 P 243166 16 P od 25.05.2017. godine ukinuto, a predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak.

                Postupajući po uputama Okružnog suda, postupajući sudija je rješenjem od 18.02.2019. godine, tužbu  primljenu kod ovog suda  dana 29.07.2016. godine, vratio  na ispravku i dopunu, te je tužilac pozvan da sudu u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja dostavi ispravLjenu i dopunjenu tužbu.

                Dana 20.03.2019. godine  tužilac je dostavio podnesak kojim je tužba primljena kod ovog suda dana 29.07.2016. godine, ispravljena i dopunjena, te je ista dostavljena tuženim stranama na odgovor.

                Dana 14.06.2019. godine u ovaj Sud je zaprimljen odgovor na tužbu Savjete Cvijić.

                Evidencija u ovom predmetu je određena za dan 30.07.2019. godine, a predmet je u redovnoj proceduri rada i postupanja u skladu sa hronologijom postupanja predviđenim Planom rješavanja starih predmeta za 2019. godinu.

 

                  

                                                                                                                      M I N I S T A R

                                                                                               Anton Kasipović           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10