Narodni poslanik Jelena Trivić Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, zatražila je 27. maja 2019. godine

OBAVJEŠTENJE

OD FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Molim Vas da mi odgovorite za koliki broj radnika u martu 2019. godine nisu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje?

 

ODGOVOR (PREPIS):

SEKTOR ZA FINANSIJE

Broj: 05/6-014-2423/19

Datum: 31.05.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretar

Trg jasenovačkih žrtava br. 1

BANJA LUKA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.

Poštovani,

U skladu sa Vašim dopisom broj: 02/2-792-123/19 od 27.05.2019. godine, kojim ste zatražili da Vam dostavimo obavještenje, koje je zatražila narodni poslanik Jelena Trivić, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, od 27.05.2019. godine obavještavamo Vas o sljedećem:

  • Narodni poslanik Jelena Trivić postavila je poslaničko pitanje Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, citirano „Molim Vas da mi odgovorite za koliki broj radnika u martu 2019. godine nisu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje“;
  • Prema odredbama Zakona o poreskom postuku („Službeni glasnik RS“, broj: 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 i 44/16) za kontrolu obračuna i naplate doprinosa isključivo je nadležna Poreska uprava Republike Srpske, koja vodi Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa. Baza podataka Jedinstvenog sistema je jedinstvena evidencija o svim obveznicima uplate doprinosa i obveznicima doprinosa, podacima neophodnim za kontrolu uplate doprinosa i podacima za ostvarivanje prava po osnovu obeveznog i dobrovoljnog osiguranja;
  • U skladu sa naprijed navedenim nismo u mogućnosti da Vam dostavimo tražene podatke za koliki broj radnika u martu 2019. godine nisu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje, te Vas obavještavamo da se za navedene podatke obratite Poreskoj upravi Republike Srpske u čijoj nadležnosti je registracija poreskih obveznika, kontrola i naplata doprinosa a samim tim i doprinosa za zdravstveno osiguranje.

S poštovanjem,

 

Rukovodilac odjeljenja za evidencije                                                                    Izvršni direktor

Uplata doprinosa za zdr.osiguranje                                                                     Sektora za finansije

Bjelić Jovo, dipl.pravnik                                                                                  Mira Đajić, dipl.ekonomista

                                                                                                                                            (po ovlaštenju v.d.direktora)

(POTPIS I PEČAT)                                                                                                            (POTPIS I PEČAT)

               

 

27.05.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10