Narodni poslanik Igor Radojičić Ministarstvu prosvjete i kulture, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Radojičić, Klub poslanika SNSDS-Milorad Dodik postavio je između dvije sjednice, 19. avgusta 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJERE I KULTURE         

               Šta Ministarstvo prosvjete i kulture namjerava da preduzme povodom nezakonite smjene direktora i nezakonitog postavljanja v.d. direktora u Osnovnoj školi u Potkozarju, što je potvrđeno i nalazom Prosvjetne inspekcije?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-327/16

Datum: 10.11.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Igor Radojičić između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 19. avgusta 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Šta Ministarstvo prosvjete i kulture namjerava da preduzme povodom nezakonite smjene direktora i nezakonitog postavljanja v.d. direktora u Osnovnoj školi u Potkozarju, što je potvrđeno i nalazom Prosvjetne inspekcije?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Škola je pravno lice, koju zastupa direktor  koji je odgovoran za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole, a Školski odbor je organ upravljanja u školi.

Školski odbor je donio Odluku o razrješenju direktora škole, broj:111/16 od 11.07.2016. godine, u skladu sa članom 126. stav 1. tačka k) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), kojim je propisano da školski odbor razrješava dužnosti direktora škole i člana 7.

i 8. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 112/09), kojim je propisano između ostalog da školski odbor razmatra inicijativu za razrješenje direktora.

Nakon što je školski odbor donio Odluku o razrješenju direktora škole, škola je postupila  u skladu sa članom 133. stav 4. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kojim je propisano da direktoru škole kojem je prestala dužnost razrješenjem ili na lični zahtjev – ostavkom, a koji ne može biti raspoređen na radno mjesto koje odgovara njegovom nivou obrazovanja i stručnom zvanju u određenoj oblasti, prestaje radni odnos, uz isplatu otpremnine u skladu sa Zakonom o radu, kao i drugim važećim propisima.

S obzirom da u školi nije bilo radno mjesto koje odgovara nivou obrazovanja i stručnom zvanju Božane Kunjadić, to je škola donijela rješenje o prestanku radnog odnosa na koje imenovana ima pravo pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Napominjemo da je imenovana odbila ponudu da joj se iznađe mogućnost rasporeda u drugu školu na  radno mjesto koje odgovara njenom nivou obrazovanja i stručnom zvanju, što imenovana nije prihvatila.

               Nesporno je, kako se navodi u poslaničkom pitanju, da je Republički prosvjetni inspektor donio rješenje, broj: 24.120/616-266-47-2/16 od 01.08.2016. godine, kojim je naloženo Osnovnoj školi ''Milutin Bojić'' Potkozarje-Banja Luka, zastupanoj po odgovornom licu, direktoru, da otkloni nedostatke utvrđene inspekcijskim pregledom i da:

1.Poništi Odluku o razrješenju direktora škole, Božane Kunjalić, broj:107/16 od 30.06.2016. godine,

2.Poništi Odluku, broj: 108/16 od 01.07.2016. godine, o imenovanju vršioca dužnosti Duška Petrovića.

Obavještavamo  Vas da je na navedeno rješenje  uložena žalba. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je rješenjem broj: 07.032/050-507/16 od 26.08.2016. godine  usvojilo žalbu i poništilo rješenje prosvjetnog inspektora.

S poštovanjem,

                 Ministar

         dr Dane Malešević

 

Dostavljeno:

  1. Naslovu,
  2. a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.08.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9