Narodni poslanik Igor Radojičić Ministarstvu prosvjete i kulture, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Radojičić, Klub poslanika SNSD Milorad Dodik postavio je na između dvije sjednice 31. marta 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

Centar za slušno oštećenu djecu u Banjoj Luci, već određeno vrijeme ima problema u finansiranju redovnih djelatnosti, uključujući finansiranje primanja dijela zaposlenih. Prema informacijama iz samog Centra, mogući problem je pitanje nadležnosti za finansiranje njihove djelatnosti. Kojim aktima je uređeno, ko je nadležan i šta Vlada namjerava učiniti da se finansiranje Centra za slušno oštećenu djecu u Banja Luci odvija redovno i u skladu sa potrebama?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-91/15

Datum: 08.05.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Igor Radojičić između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 31. marta 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Centar za slušno oštećenu djecu u Banjoj Luci, već određeno vrijeme ima problema u finansiranju redovnih djelatnosti, uključujući finansiranje primanja dijela zaposlenih. Prema informacijama iz samog Centra, mogući problem je pitanje nadležnosti za finansiranje njihove djelatnosti. Kojim aktima je uređeno, ko je nadležan i šta Vlada namjerava učiniti da se finansiranje Centra za slušno oštećenu djecu u Banja Luci odvija redovno i u skladu sa potrebama?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banja Luka (u daljem tekstu: Centar) je ustanova čiji je osnivač Vlada Republike Srpske, a bavi se vaspitno-obrazovnim radom i rehabilitacijom slušno oštećene djece i djece sa govorno jezičkim poremećajima.

Na sadašnjoj lokaciji u Ulici Jovana Raškovića 28 u Banjoj Luci, Centar obavlja djelatnost od 1979. godine. Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o usklađivanju akta o osnivanju Javne ustanove „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“, Banja Luka 04/1-012-2-152/10 od 11.02.2010. godine.  Rješenjem Okružnog privrednog suda od 26.05.2011. godine o registraciji Centra, registrovane  su sljedeće djelatnosti: predškolsko obrazovanje, osnovno obrazovanje, tehničko i srednje stručno obrazovanje, ostale djelatnosti  zdravstvene zaštite, ustanove za dnevni boravak djece, ostale djelatnosti socijalnog rada bez smještaja. Iste se i obavljaju u Centru.  U svom sastavu Centar ima osnovnu i srednju stručnu školu te obavlja  djelatnost predškolskog vaspitanja  za djecu sa slušnim oštećenjem i govorno jezičkim deficitom.

U Centru se obavlja redovan vaspitno-obrazovni rad u osnovnoj školi u skladu sa Pravilnikom o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja za učenike sa lakom i umjerenom mentalnom retardacijom, za slijepe i slabovide učenike i učenike sa oštećenim sluhom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/14).

Isto tako u Centru se obavlja redovan vaspitno-obrazovni rad u srednjoj školi u skladu sa Pravilnikom o nastavnom planu i programu za srednje škole za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama oštećenog sluha („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 39/13). Ovim pravilnikom je propisan Nastavni plan i program za zanimanja trećeg stepena složenosti za učenike sa oštećenim sluhom u pet struka i sedam zanimanja: Poljoprivreda i prerada hrane-pekar, Hemija, nemetali i grafičarstvo-hemijski operater, Tekstilstvo i kožarstvo-obućar, krojač i galanterista, Geodezija i građevinarstvo-zidar-moler i Ostale djelatnosti-frizer.

U školskoj 2014/15. godini Centar broji ukupno 59 učenika raspoređenih u 12 odjeljenja, sa ukupno 43 zaposlena radnika od čega je 27 nastavnika i 16 radnika na poslovima van nastave.

Sa stanovišta finansiranja, Centar je specifična ustanova jer se finansira iz tri izvora i to: Budžeta Republike Srpske, Budžeta Grada Banja Luka i sredstvima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske finansiranje vrši u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), Pravilnika o finansiranju osnovnih škola („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 5/09 i 75/14) i Pravilnika o finansiranju srednjih škola („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 116/08, 56/09 i 75/10).

Odredbama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju definisano je da Vlada Republike Srpske obezbjeđuje:

1) sredstva školama za plate zaposlenih u skladu sa važećim propisima,

2) investicionu izgradnju i opremu i investiciono održavanje,

3) troškove materijala i usluga škole,

4) stručno usavršavanje nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača,

5) primanja zaposlenih po osnovu prevoza na posao, ukoliko je udaljenost do škole više od četiri kilometra i druga lična primanja i

6) republička takmičenja i takmičenja učenika višeg ranga prema odobrenju Ministarstva.

Takođe, članom 90. navedenog zakona regulisano je da jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji roditelj učenika ima prebivalište snosi troškove servisnih usluga: prevoza, ishrane i smještaja učenika.

Odredbama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju definisano je da se iz budžeta Republike obezbjeđuju:

1) sredstva školama za plate zaposlenih u skladu sa Zakonom o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske,

2) nadoknade predviđene Posebnim kolektivnim ugovorom,

3) troškove republičkog ili višeg ranga takmičenja po programu koji odobri ministar,

4) nagrade učenicima po osnovu postignutih posebnih rezultata,

5) nagrade nastavnicima po osnovu postignutih posebnih rezultata u radu,

6) dio sredstava za izgradnju, sanaciju, dogradnju, opremanje i investiciono održavanje i

7) dio sredstava za potrošni materijal i alat za praktičnu i kabinetsku nastavu.

Članom 123. stav 4. istog zakona propisano je da se iz budžeta jedinice lokalne samouprave obezbjeđuju:
1) sredstva za grijanje, struju, vodu i zemljarinu,

2) troškove nastave,

3) stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika,

4) prvo polaganje pripravničkog ispita,

5) sredstva za održavanje higijene,

6) tekuće investiciono održavanje,

7) kancelarijski materijal,

8) časopisi,

9) odjeljenske i matične knjige,

10) troškovi telefona,

11) nabavka svjedočanstava, diploma, prijava,

12) sredstava za prevoz radnika,

13) ljekarski pregled radnika,

14) troškovi amortizacije i otpisa sitnog inventara,

15) troškovi opštinskog i regionalnog takmičenja,

16) dio sredstava za izgradnju, sanaciju dogradnju, opremanje i investiciono održavanje i

17) dio sredstava za potrošni materijal i alat za praktičnu i kabinetsku nastavu.

Imajući u vidu navedene zakonske akte Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbjeđuje finansijska sredstva za Rashode bruto plata zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju i dio Rashoda po osnovu korišćenja roba i usluga.

Što se tiče ostalih djelatnosti zdravstvene zaštite i ostalih djelatnosti socijalnog rada bez smeštaja, u Centru se od 2003. godine obavlja preoperativna i postoperativna individualna i grupna medicinska rehabilitacija slušanja i govora djece sa kohlearnim implatantom, kao i preoperativna i postoperativna individualna medicinska rehabilitacija slušanja i govora odraslih pacijenata sa ugrađenim kohlearnim implantom. Prije operativnog tretmana se vrši defektološka (surdoaudiološka/logopedska) rehabilitacija u trajanju najmanje šest mjeseci, a nakon operativnog zahvata ugradnje kohlearnog implanta postoperativni defektološki tretman traje i do tri godine. Takođe, u Centru se djeci predškolskog i školskog uzrasta (pacijentima) pružaju logopedske i druge usluge iz oblasti slušanja i govora na osnovu uputnice doktora porodične medicine. Službu rehabilitacije slušanja i govora čini nekoliko procesa koji su usko povezani i zavise jedan od drugog, a to su: dijagnostika, grupna i individualna rehabilitacija slušanja i govora, tretmani u senzornoj sobi i logopedski tretmani.

Na osnovu naprijed navedenog u periodu od 1994. do 2002. godine Fond je Centru isplaćivao sredstva po pruženim uslugama na osnovu ispostavljenih faktura, a od 2002. godine Centar je sa Fondom svake godine zaključivao ugovor, kojim su se regulisala međusobna prava i obaveze.

Finansijska sredstva po osnovu ugovorenih usluga Fond je uplaćivao na Budžet Grada Banja Luka, iz kojeg su se potom isplaćivale bruto plate radnicima koji obavljaju ostale djelatnosti zdravstvene zaštite djece, te materijalni troškovi. Samim tim preko Budžeta Grada Banja Luka obavljao se transfer sredstava prema zaključenom Ugovoru za obavljanje usluga između JU Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora i Fonda zdravstvenog osiguranja.

Dakle, do ove godine Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je obezbjeđivao dio finansijskih sredstava za Rashode bruto plata zaposlenih koji su angažovani na poslovima rehabilitacije slušno oštećene djece i djece sa govorno jezičkim poremećajima i Rashode po osnovu korišćenja roba i usluga. Usljed zaključaka Glavne službe za reviziju  javnog sektora Republike Srpske zbog načina  transfera novčanih tokova, odnosno isplate sredstava za plate iz Budžeta Grada Banja Luka, došlo je do nemogućnosti isplate plata za 8 radnika centra.

Ministarstvo prosvjete i kulture na godišnjem nivou izdvaja 604 632 KM za finansiranje bruto plata zaposlenih u Centru i to sa pozicije 4111-rashodi za bruto plate.

Imajući u vidu da se radi o kompleksnoj organizaciji ustanove sa više registrovanih djelatnosti, neophodno je finansiranje iz više izvora s ciljem dugoročnog rješavanja ovog pitanja.       

                   M I N I S T A R

Pripremili:                                                                                                   Dr Dane Malešević

Snježana Kljajić

Valentin Jojić

 

 

 

31.03.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9