Narodni poslanik Gordana Vidović Vladi Republike Srpske: Poreskoj upravi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Gordana Vidović, Klub poslanika PDP, postavila je na Osmoj sjednici održanoj 3. decembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE: Poreska uprava Republike Srpske

            Nisam zadovoljna odgovorom na moje poslaničko pitanje, broj 06.07/012-2014-1/19 od 08.10.2019. godine, obzirom da u ovom slučaju Pravilnik o postupanju ocjenjivanja i napredovanja državnih službenika i namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/09) koji u članu 3. propisuje da „državni službenik napreduje premještanjem na osnovu prijedloga neposrednog rukovodioca“, a ne na osnovu ličnog zahtjeva državnog službenika, ima veću pravnu snagu od Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08), što je u suprotnosti sa zakonodavno – pravnim sistemom Republike Srpske.

            U odgovoru na moje poslaničko pitanje navodi se član 45. Zakona o državnim službenicima, kojim je propisano da je osnov za napredovanje državnog službenika: ocjena rada; postojanje slobodnog radnog mjesta i radno iskustvo potrebno za nepredovanje, te da pomenuti uslovi moraju biti kumulativno ispunjeni.

            Napominjem da je od 2009. godine kada je Pravilnikom o postupanju ocjenjivanja i napredovanja državnih službenika i namještenika propisano ocjenjivanje rada državnih službenika, Mićo Novaković svakih šest mjeseci pozitivno ocjenjivan od strane neposrednog rukovodioca i direktora Poreske uprave RS, za šta posjeduje rješenja o ocjenjivanju.

            Što se tiče uslova postojanja slobodnog radnog mjesta u periodu 2014 – 2019. godine, Mićo Novaković je konkurisao na svaki raspisani konkurs od strane PURS – PC Istočno Sarajevo, a bilo ih je ukupno sedam (7) i ispunjavao je sve uslove u pogledu školske spreme, položenog stručnog ispita i radnog staža, ali je uvijek neko od kandidata bio bolji od njega za 1 – 2 boda.

            Ne treba zanemariti činjenicu da je praksa za zapošljavanje takva da se osoba koja treba da se zaposli najprije dovede u svojstvu pripravnika ili pak ispomoć zbog povećanog obima posla dok ne stekne uslove da položi stručni ispit za rad u organima državne uprave, a nakon položenog stručnog ispita i protekom nekih 3 – 4 mjeseca se raspiše konkurs i ta osoba bude primljena i uvijek ima 1 – 2 boda više od ostalih, u ovom slučaju od Miće Novakovića, koji ima nepunih 30 godina staža u raznim organizacionim oblicima Poreske uprave.

            Pored radnog staža, Mićo Novaković je jedan od rijetkih zaposlenih u PU RS koji ima iskustva u tri sistema oporezivanja:

  1. Prijeratni sistem oporezivanja bivše SR BiH gdje je obavljao inspektorske poslove koji su se smatrali najsloženijim stručnim poslovima,
  2. Ratni i poslijeratni sistem oporezivanja (Zakon o republičkoj upravi javnih prihoda) gdje je obavljao poslove inspektora javnih prihoda,
  3. Reformski Zakon o poreskoj upravi koji je stupio na snagu 2002. godine u kome je obavljao stručne poslove iz redovne i prinudne naplate, koje i danas obavlja.

U skladu sa izmjenama Zakona o oporezivanju pristupao je dodatnoj obuci u vlastitoj režiji kako bi radne zadatke što uspješnije obavljao, a činjenica je i da se doškolovao sa Više ekonomske škole na Visoku stručnu spremu i ne slučajno izabrao smjer, ima visoku stručnu spremu – smjer „Porezi, carine i budžet“.

Dakle, iz prethodno izloženog jasno je da navedeno lice kumulativno ispunjava sve uslove navedene u odgovoru na poslaničko pitanje, te vas ponovo pitam iz kojih razloga nije priznata školska sprema koju isti posjeduje i da li se može ispraviti nepravda prema ovom čovjeku?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-2547-1/19

Datum: 19.12.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Gordana Vidović, Klub poslanika PDP postavila je na Osmoj sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 03. decembra 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Nisam zadovoljna odgovorom na moje poslaničko pitanje broj: 06.07/012-2014-1/19 od 08.10.2019. godine, obzirom da u ovom slučaju Pravilnik o postupanju ocjenjivanja i napredovanja državnih službenika i namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/09) koji u članu 3. propisuje da „državni službenik napreduje premještanjem na osnovu prijedloga neposrednog rukovodioca“, a ne na osnovu ličnog zahtejva državnog službenika, ima veću pravnu snagu od Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 118/08), što je u suprotnosti sa zakonodavno-pravnim sistemom Republike Srpske.

U odgovoru na moje poslaničko pitanje navodi se član 45. Zakona o državnim službenicima, kojim je propisano da je osnov za napredovanje državnog službenika: ocjena rada; postojanje slobodnog radnog mjesta i radno iskustvo potrebno za napredovanje, te da pomenuti uslovi moraju biti kumulativno ispunjeni.

Napominjem da je od 2009. godine kada je Pravilnikom o postupanju ocjenjivanja i napredovanja državnih službenika i namještenika propisano ocjenjivanje rada državnih službenika, Mićo Novaković svakih šest mjeseci pozitivno ocjenjivan od strane neposrednog rukovodioca i direktora Poreske uprave RS, za šta posjeduje rješenja o ocjenjivanju.

Što se tiče uslova postojanja slobodnog radnog mjesta u periodu 2014.-2019. godine, Mićo Novaković je konkurisao na svaki raspisani konkurs  od strane PURS-PC Istočno Sarajevo, a bilo ih je ukupno sedam (7) i ispunjavao je sve uslove u pogledu školske spreme, položenog stručnog ispita i radnog staža, ali je uvijek neko od kandidata bio bolji od njega za 1-2 boda.

Ne treba zanemariti činjenicu da je praksa za zapošljavanje takva da se osoba koja treba da se zaposli najprije dovede u svojstvu pripravnika  ili pak ispomoć zbog povećanog obima posla  dok ne stekne uslove da položi stručni ispit za rad u organima državne uprave, a nakon položenog stručnog ispita i protekom nekih 3-4 mjeseca se raspiše konkurs i ta osoba bude primljena i uvijek ima 1-2 boda više od ostalih, u ovom slučaju od Miće Novakovića, koji ima nepunih 30 godina radnog staža u raznim organizacionim oblicima Poreske uprave.

Pored radnog staža, Mićo Novaković je jedan od rijetkih zaposlenih u PURS koji ima iskustva u tri sistema oporezivanja:

  1. Prijeratni sistem oporezivanja bivše SR BiH gdje je obavljao inspektorske poslove koji su se smatrali najsloženijim stručnim poslovima,
  2. Ratni i poslijeratni sistem oporezivanja (Zakon o republičkoj upravi javnih prihoda) gdje je obavljao poslove inspektora javnih prihoda,
  3. Reformski Zakon o poreskoj upravi koji je stupio na snagu 2002. godine u kome je obavljao stručne poslove iz redovne i prinudne naplate, koje i danas obavlja.

U skladu sa izmjenama Zakona o oporezivanju pristupao je dodatnoj obuci u vlastitoj režiji kako bi radne zadatke što uspješnije obavljao, a činjenica je i da se doškolovao sa Više ekonomske škole na Visoku stručnu spremu i ne slučajno izabrao smijer, ima visoku stručnu spremu – smijer „Porezi, carine i budžet“.

Dakle, iz prethodno izloženog jasno je da  navedeno lice kumulativno ispunjava sve uslove navedene u odgovoru na poslaničko pitanje, te vas ponovo pitam iz kojih razloga nije priznata školska sprema koju isti posjeduje i da li se može ispraviti nepravda prema ovom čovjeku?“

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

 

 

Postavljeno pitanje je iz nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske od koje smo dobili sljedeći odgovor:

„Odgovor na isto poslaničko pitanje narodnog poslanika Gordane Vidović, postavljeno na Šestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 24.09.2019. godine, već je dat u skladu sa zakonom. Tom prilikom su citirane i istumačene sve zakonske i podzakonske odredbe koje se tiču napredovanja i raspoređivanja državnih službenika u višu kategoriju radnog mjesta.

Pravilnik o postupku ocjenjivanja i napredovanja državnih službenika i namještenika („Službeni glasnik RS“, broj 43/09 i 17/11) propisuje isti osnov za napredovanje kao i Zakon o državnim službenicima („Službeni glasnik RS, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), a to su: ocjena rada, postojanje slobodnog radnog mjesta i radno iskustvo potrebno za napredovanje, što govori u prilog činjenici da su propisi usklađeni i da Pravilnik samo razrađuje, odnosno detaljnije uređuje postupak ocjenjivanja i napredovanja, što i jeste svrha podzakonskih propisa, tako da apsolutno nema mjesta tvrdnji da se radi o koliziji propisa.

Nije sporno da Mićo Novaković ispunjava sve uslove radnog mjesta državnog službenika sa visokom stručnom spremom, samo naglašavamo činjenicu da nismo u zakonskoj obavezi udovoljiti njegovom zahtjevu za raspoređivanje. Prema Pravilniku o postupku ocjenjivanja i napredovanja državnih službenika i namještenika, za napredovanje u višu kategoriju radnog mjesta, nije dovoljno biti pozitivno ocjenjivan, uslov za napredovanje je da je državni službenik dvije godine uzastopno ocijenjen sa ocjenom „naročito se ističe“. Državni službenik koji stekne kumulativno sve uslove za napredovanje, napreduje premještajem na osnovu prijedloga neposrednog rukovodioca, a krajnju odluku donosi rukovodilac organa.“

S poštovanjem,

                                                                                                                               MINISTAR

 

                                                                                                                             Zora Vidović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10