Narodni poslanik Gordana Vidović Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Gordana Vidović, Klub poslanika PDP, postavila je na Devetoj sjednici održanoj 18. februara 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

               Nezaposlena lica koja su pravo na zdravstveno osiguranje ostvarila preko Biroa za zapošljavanje, to pravo od 01. 01. 2020. godine ostvaruju preko Fonda zdravstvenog osiguranja a što je regulisano novim Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

               Da li ste upoznati sa kakvim se problemima susreću starija, bolesna lica koji nemaju drugog osnova za zdravstveno osiguranje, pa se od strane Fonda zdravstvenog osiguranja upućuju u APIF da se registruju kao individualni poljoprivredni proizvođači, a osnov za registraciju po tom osnovu može biti i dvorište od stotinjak kvadrata a time preuzimaju obavezu da mjesečno uplaćuju 32 KM mjesečno za zdravstveno osiguranje po tom osnovu?

               Obzirom da je pomenuti Zakon tek stupio na snagu a već uočavamo ozbiljne probleme u primjeni zbog kojih najviše štete trpe lica koja pripadaju najsiromašnijoj grupi lica u Republici Srpskoj, da li imate u planu da predložite izmjene pojedinih odredbi?

               Molim vas da zaključno sa krajem februara 2020. godine dostavite podatke o:

  • Broju lica koja zbog primjene novog Zakona ne ostvaruju pravo preko Zavoda za zapošljavanje RS;
  • Broju lica koji su zbog neostvarivanja prava preko Biroa za zapošljavanje „morali“ da se registruju kao individualni poljoprivredni proizvođači;
  • Broju lica koji ni po kojem kriteriju nisu mogli da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu?

 

ODGOVOR:

Broj: 11/06-012-78/20
Datum: 16.07.2020. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

n/r Predsjednika

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

               Narodni poslanik Gordana Vidović, Klub poslanika PDP, postavila je na Devetoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 18., 19. i 20. februara 2020. godine, sljedeće pitanje:

            „Nezaposlena lica koja su pravo na zdravstveno osiguranje ostvarila preko Biroa za zapošljavanje, to pravo od 01.01.2020. godine ostvaruju preko Fonda zdravstvenog osiguranja, a što je regulisano novim Zakonom o posredovanju i zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

            Da li ste upoznati sa kakvim se problemima susreću starija, bolesna lica koji nemaju drugog osnova za zdravstveno osiguranje, pa se od strane Fonda zdravstvenog osiguranja upućuju u APIF da se registruju kao individualni poljoprivredni proizvođači, a osnov za registraciju po tom osnovu može biti i dvorište od stotinjak kvadrata, a time preuzimaju obavezu da mjesečno uplaćuju 32 KM mjesečno za zdravstveno osiguranje po tom osnovu?

            Obzirom da je pomenuti zakon tek stupio na snagu, a već uočavamo ozbiljne probleme u primjeni zbog kojih najviše štete trpe lica koja pripadaju najsiromašnijoj grupi lica u Republici Srpskoj, da li imate u planu da predložite izmjene pojedinih odredbi?

            Molim Vas da zaključno sa krajem februara 2020. godine dostavite podatak o:

  • broju lica koja zbog primjene novog Zakona ne ostvaruju pravo preko Zavoda za zapošljavanje RS;
  • broju lica koji su zbog neostvarivanja prava preko Biroa za zapošljavanje „morali“ da se registruju kao individualni poljoprivredni proizvođači;
  • broju lica koji ni po jednom kriterijumu nisu mogli da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu?“

 

               U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članovima 263. i  264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći 

ODGOVOR

Prema informacijama dobijenim od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske putem dopisa broj: 01/3-47-91/20 od 15.07.2020. godine, obavještavamo Vas da Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 94/19), kao i Zakonom o posredovanju, zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, stvoreni su uslovi za razdvajanje sticanja statusa nezaposlenog lica od ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje. U skladu sa tim, od 1. januara ove godine nezaposlenost više nije osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, odnosno lica preko Zavoda za zapošljavanje mogu da budu prijavljena na zdravstveno osiguranje samo u periodu dok primaju novčanu naknadu za nezaposlenost.

Izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju uvedeno je, pored ''redovnih'' osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje, još 13 novih osnova (član 10a Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske). Po prvi put u Republici Srpskoj moguće se prijaviti na zdravstveno osiguranje i po osnovu godina života, posebnog društvenog statusa, specifičnog oboljenja i sl., u slučaju da nije moguće ostvariti zdravstveno osiguranje po nekom od ranije utvrđenih, ''redovnih'' osnova (član 10). Namjera je, između ostalog, bila da se zaštite najugroženije kategorije građana, odnosno kategorije koje su od posebnog socijalno medicinskog značaja (npr. djeca do 15 godina, školska djeca, redovni studenti, trudnice, porodilje, stariji od 65 godina, oboljeli od malignih bolesti, hemofilije, dijabetesa, multiple skleroze, lica koja žive sa HIV infekcojom, oboljeli od rijetkih bolsti, lica sa invaliditetom, lica bez prihoda  i dr).

Dakle, izmjenama zakona u odnosu na ranija rješenja, sada je obezbijeđena veća zaštita prava određenih, prije svega socijalno-medicinski ugroženih kategorija stanovništva i manja je vjerovatnoća da neko lice ostane bez mogućnosti prijave na zdravstveno osiguranje. Istovremeno, omogućeno je da se dobije i jasnija slika o strukturi osiguranih lica i određenim statusima u kojima se oni nalaze. To je značajna prednost u odnosu na situaciju kada su svi koristili jedan osnov (nezaposlenost),  koji suštinski i nije bio primarni u odnosu na potrebe pomenutih kategorija osiguranika.

Podsjećamo da su se lica koja imaju komercijalna ili nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva na zdravstveno osiguranje prijavljivali po tom osnovu (kao poljoprivrednici) i prije 1. januara ove godine. Dakle, to nije novina i taj osnov postoji od ranije. U ovoj godini u odnosu na prošlu godinu je čak prijavljeno manje poljoprivrednika na zdravstveno osiguranje. U maju ove godine na osiguranje je po osnovu poljoprivrede bilo prijavljeno oko 11.900 osiguranika (nosilaca osiguranja, ne računajući njihove članove porodice), dok je u maju prošle godine taj broj iznosio oko 14.300 osiguranika.

Zakon je sada omogućio da ukoliko lice nema drugog osnova za osiguranje, može da se prijavi, između ostalog, i kao lice bez prihoda, po osnovu određenog oboljenja ili po osnovu godina života – za lica starija od 65 godina, djeca itd. Prema tome, u odnosu na raniji period, sada je daleko manja mogućnost da neko ostane bez osiguranja jer nema osnova za prijavu.

Takođe, u martu 2020. godine je došlo do proglašenja vanredne situacije u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 25/20) zbog pandemije izazvane virusom korona, a Narodna skupština Republike Srpske je Odlukom broj: 02/1-021-299/20 od 28. marta 2020. godine proglasila vanredno stanje za teritoriju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/20), nakon čega su bile obustavljene redovne aktivnosti Fonda, kako bi se izbjegle gužve u šalter salama. Donesena je odluka da će se svim licima finansirati zdravstvena zaštita u javnim zdravstvenim ustanovama i osiguranim i neosiguranim, sve dok traje vanredno stanje, kao i vanredna situacija. Takođe je sugerisano i licima koji su bili ranije osigurani po osnovu nezaposlenosti da ne dolaze u poslovnice Fonda u jeku pandemije, kako bi regulisali svoj status i da će imati pravo na zdravstveno osiguranje bez obzira da li su regulisali status osiguranja. Zbog navedenog Fond još ne raspolaže preciznim podacima da li su se sva lica koja su bila osigurana kao nezaposleni prijavila na osiguranje po nekom drugom osnovu.

Početkom primjene ove novine je bilo određenih teškoća i problema, što je, praktično, očekivano kada se god uvodi neka značajnija novina, ne samo u zdravstveni sistem, već i u sve druge oblasti. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske prati situaciju i ukoliko se ukaže potreba, predlagaće se dodatna unapređenja zakonske regulative, kao i propisa Fonda, u cilju zaštite osiguranika i njihovih prava iz zdravstvenog osiguranja.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                MINISTAR           

                                                                                                                      Alen Šeranić, dr

 

 

 

18.02.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10