Narodni poslanik Davor Šešić Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Davor Šešić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

Da li je po Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske moguće da student koji završi 2. ciklus studija u inostranstvu, master studije, nastavi 3. ciklus studija (doktorat) po starom sistemu?

Dakle, da li je moguće 2. ciklus završiti ''po Bolonji'' u inostranstvu, a doktorirati po starom sistemu? Koliko postoji takvih slučajeva na univerzitetima Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj: 07.023/011-113/15

Datum:  04.05.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Davor Šešić na Trećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 15, 16, 17. I 21 aprila 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 „Da li je po Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske moguće da student koji završi 2. ciklus studija u inostranstvu, master studije, nastavi 3. ciklus studija (doktorat) po starom sistemu?

 Dakle, da li je moguće 2. ciklus završiti „po Bolonji“ i inostranstvu, a doktorirati po starom sistemu? Koliko postoji takvih slučajeva na univerzitetima Republike Srpske?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo slijedeći

O D G O V O R

 Prema odredbi člana 148. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) studenti upisani na diplomski i postdiplomski studij, prema odredbama Zakona o univerzitetu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 12/93, 14/94, 99/04 i 92/05), mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najduže do kraja akademske 2014/2015. godine.

 Odredbom člana 149. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju propisano je da lica koja su stekla ili će steći akademski naziv magistra nauka, odnosno lica koja su ispunjavala uslove za pokretanje postupka za sticanje naučnog zvanja doktora nauka, prema Zakonu o univerzitetu, mogu steći naučni stepen doktora nauka odbranom doktorske disertacije u skladu sa navedenim zakonom, a stavom 2. istog člana propisano je da lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo da započnu postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka do početka akademske 2015/2016. godine, na univerzitetima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o univerzitetu na onim studijskim programima na kojima je izvedena najmanje jedna generacija studenata postdiplomskog studija, s tim da se naučni stepen doktora nauka može steći zaključno sa 30. septembrom 2018. godine.

Imajući u vidu navedene odredbe Zakona o visokom obrazovanju lica koja su stekla ili će steći zvanje magistra nauka, odnosno lica koja su ispunjavala uslove za pokretanje postupka za sticanje naučnog zvanja doktora nauka, prema Zakonu o univerzitetu, mogu upisati doktorske studije u skladu sa odredbama Zakona o univerzitetu.

Lice koje završi drugi ciklus studija (master studije) po Bolonjskom principu i stekne akademsko zvanje master/magistar iz odgovarajuće oblasti obrazovanja sa naznakom  300 ECTS bodova ne može upisati doktorske studije prema odredbama Zakona o univerzitetu.

Lice koje završe master studije ima mogućnost da upiše treći ciklus studija (doktorske studije), ukoliko visokoškolska ustanova ima dozvolu za izvođenje trećeg ciklusa.

Ministarstvo prosvjete i kulture nema podatke da su na univerzitetima u Republici Srpskoj lica koja su završila master studije prijavila doktorsku disertaciju ili stekla naučni stepen doktora nauka prema odredbama Zakona o univerzitetu.

 

         M I N I S T A R

                                                                                                       dr Dane Malešević

 

 

  

 

15.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9