Narodni poslanik Branislav Borenović Zavodu za stomatologiju Banja Luka, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

ZAVOD ZA STOMATOLOGIJU BANJA LUKA

            Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

            Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 01-193-1/18

Datum: 01.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

Vuka Karadžića br. 2

78 000 Banja Luka

Poštovani,

Postupajući po vašem dopisu broj i datum gornji, a u vezi sa poslaničkim pitanjem naronog poslanika Branislava Borenovića, Klub poslanikaPDP, dostavljamo traženu informaciju, kako slijedi:

Neizmirene obaveze Javne zdravstvene ustanove ''Zavod za stomatologiju'' za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine odnose se na:

-obaveze za porez na dobit-2.994,77 KM

-naknadu za korišćenje voda-51,00 KM

-naknadu za šume-189,44 KM i

-obaveze za protivpožarnu zaštitu-401,21 KM, što ukupno iznosi 3.631,97 KM.

S poštovanjem,

 

Pom.direktora za ekonomske poslove                                             Direktor

   Olivera Marković, dipl.ek.                                 Mr Ranka Knežević spec.dr stom.

                   (POTPIS)                                                                     (POTPIS I PEČAT)

Dostaviti:

  • Naslovu,
  • a/a.

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9