Narodni poslanik Branislav Borenović Republičkom Zavodu za geološka istraživanja, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

REPUBLIČKI ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 05/1.05/31-29-1/18

Datum: 05.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

Vuka Karadžića 2

78000 Banja Luka

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

U vezi Vašeg dopisa broj 02/2-08-59/18 od 30.01.2018. godine koji se tiče poslaničkog pitanja koje je Republičkom zavodu za geološka istraživanja postavio narodni poslanik Borislav Borenović, Klub poslanika PDP, a koje glasi:

Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno). Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

Odgovor:

Tabelarni pregled neizmirenih obaveza za 2017. godinu:

Ekonomski kod

Opis

Iznos dugovanja (KM)

na dan 31.12.2017. godine

Plaćeni iznos (KM) u 2018. god.

Iznos dugovanja (KM)

na dan 05.02.2018. godine

222111

Obaveze na neto plate

18.006,20

18.006,20

-

222191

Obaveze za poreze na platu

1.734,01

1.734,01

-

222198

Obaveze za zbirne doprinose na platu

9.722,79

9.722,79

-

222211

Obaveze za neto naknade troškova i ostalih ličnih primanjea zaposlenih (prevoz za novembar i decembar)

478,10

236,70

241,40

223111

Obaveze za nabavku roba i usluga u zemlji

25.957,74

9.459,08

16.498,66

-223121

Obaveze prema fizičkim licima u zemlji

11.900,00

11.900,00

-

223151

Obaveze za poreze i doprinose na teret poslodavca u zemlji

5.743,78

5.743,78

-

 

Ukupno:

73.542,62

56.802,56

16.740,06

Ukupan neizmiren iznos na dan 31.12.2017. godinenj:      73.542,62 KM

Ukupan izmireni iznos iz 2017. godine u 2018. godini: 56.802,56 KM

Ukupno neizmireno obaveza iz 2017. godine:                        16.740,06 (za dobavljače i prevoz).

 

                                                                                                                                                                        DIREKTOR

                                                                                                                                                           Dragan Mitrović

                                                                                                                                                          (POTPIS I PEČAT)

Dostaviti:

  • Naslovu,
  • a/a.

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9