Narodni poslanik Branislav Borenović Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 21.01/052-118-2/18

Dana: 11.03.2018. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

-Generalni sekretar-

Vuka Karadžića 2

78 000 Banja Luka

Veza vaš akt broj: 02/2-08-48/18

PREDMET: Dopuna odgovora na poslaničko pitanje;

Poštovani,

Dana 01.02.2018. godine Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dobila je poslaničko pitanje pod brojem 02/2-08-48/18 od dana 30.01.2018. godine u kojem se traže informacije o neizmirenim obavezama koje ova uprava ima za 2017. godinu, upućeno od gospodina Branislava Borenovića, narodnog poslanika.

U našem dopisu broj: 21.01/052-118/18 od dana 06.02.2018. godine nismo bili u mogućnosti dostaviti tražene informacije dok se ne zatvori period isplate te se sa tim steknu uslovi za izdavanje tačne informacije o eventualnim preostalim obavezama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove iz 2017. godine.

U međuvremenu je došlo do zatvaranja perioda plaćanja i s tim u vezi izjavljujemo da Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nema neizmirenih obaveza ni po kojem osnovu vezano za plate, naknade i troškove odlaska i dolaska na posao, prema radnicima ove uprave, kako iz prethodne 2017. godine, tako i iz ranijeg perioda. Odnosno Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je izmirila sve svoje obaveze prema radnicima koje su nastale do 31.12.2017. godine po gore navedenom osnovu.

S poštovanjem,

                                                                                                      DIREKTOR

                                                                     Bosiljka Predragović, sipl.pravnik

                                                                                      (POTPIS I PEČAT)

Dostavljen0:

1.Naslovu;

2.Odjeljenju za fin.-rač.poslove

3.a/a

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9