Narodni poslanik Branislav Borenović Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BANJOJ LUCI

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: A-97/18

Dana, 05.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

Vuka Karadžića 2

BANJA LUKA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje,

                       Veza vaš broj 02/2-08-69/18 od 30.01.2018. godine

Poštovani,

Vezano za vaš akt broj 02/2-98-69/18 od 30.01.2018. godine dostavljamo vam tražene podatke. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka sa 31.12.2017. godine ima neizmirene obaveze prema tabeli u prilogu:

KONTO

OPIS

IZNOS

411200

Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada

8.126

412200

Rashodi po osnovu utrošene energije, komunalnih i transportnih usluga

2.300

412300

Rashodi za režijski materijal

3.649

412500

Rashodi za tekuće održavanje

1.470

412600

Rashodi po osnovu putovanja i smještaja

3.124

412700

Rashodi za stručne usluge

64.732

412900

Ostali nepomenuti rashodi

2.669

 

UKUPNO:

86.070

 

                                                                                                                     GLAVNI OKRUŽNI JAVNI TUŽILAC

                                                                                                                                       Želimir Lepir

                                                                                                                                    (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9