Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu prosvjete i kulture, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice 12. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

            Poštovani,

            Odgovorom broj: 07.032/011-174/15 od 22.06.2015. godine na moje poslaničko pitanje, a koje se odnosi na vršenje distribucije dječijih časopisa po vrtićima i osnovnim školama Republike Srpske, nisam zadovoljan, jer nisam dobio odgovore u potpunosti.

            Pitanje je glasilo:

            ''Ko vrši distribuciju dječijih časopisa po vrtićima i osnovnim školama Republike Srpske? Na osnovu čije odluke? Da li je Ministarstvo prosvjete i kulture dalo saglasnost za distribuciju istih?

            Tražim da mi se dostavi za svaku godinu pojedinačno, za period 2008-2014.: ko je vršio distribuciju dječijih časopisa? Da li je tačno da ovu vrstu poslova radi samo jedno preduzeće, koje je na taj način dobilo monopolsku poziciju?''

            U Vašem odgovoru ste napisali da je Ministarstvo dalo saglasnot preduzeću ''LANAX'', koje se kao takvo može obratiti osnovnim školama.

            Imajući informacije, u osnovnim pkolama se prodaju časopisi ''Šiki Miki'', ''Školarka'', ''Školarac'' i ''Naj'', koje izdaje preduzeće ''Nova škola plus'', za koje mi niste napisali da li ima saglasnost, kao i za preduzeće ''Art scena'' i njihov časopis ''Ježurko''.

            Iz gore navedenog tražim da mi se da informacija da li gore navedena preduzeća, ''Nova škola plus'' i ''Art scena'', imaju saglasnost za distribuciju dječijih časopisa, a na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske, član 129. stav (3) tačka r) i Uputstva o realizaciji programa i aktivnosti nevladinih organizacija, drugih ustanova i organizacija u školama, ako nema, na osnovu čega vrše distribuciju istih po osnovnim pkolama?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-308/15

Datum: 20.10.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Branislav Borenović između sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, dana 12. oktobra 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Odgovorom broj: 07.032/011-174/15 od 22.06.2015. godine na moje poslaničko pitanje, a koje se odnosi na vršenje distribucije dječijih časopisa po vrtićima i osnovnim školama Republike Srpske, nisam zadovoljan, jer nisam dobio odgovore u potpunosti.

Pitanje je glasilo:

„Ko vrši distribuciju dječijih časopisa po vrtićima i osnovnim školama Republike Srpske? Na osnovu čije odluke? Da li je Ministarstvo prosvjete i kulture dalo saglasnost za distribuciju istih?

Tražim da mi se dostavi za svaku godinu pojedinačno, za period 2008-2014: ko je vršio distribuciju dječijih časopisa? Da li je tačno da ovu vrstu poslova radi samo jedno preduzeće, koje je na taj način dobilo monopolsku poziciju? “ 

U vašem odgovoru ste napisali da je Ministarstvo dalo saglasnost preduzeću „Lanah“, koje se kao takvo može obratiti školama.

Imajući informacije, u osnovnim školama se prodaju časopisi „Šiki Miki“, „Školarka“, „Školarac“ i „Naj“, koje izdaje preduzeće „Nova škola plus“, za koje mi niste napisali da ima saglasnost, kao i za preduzeće „Art scena“ i njihov časopis „Ježurko“.

Iz gore navedenog, tražim da mi se da informacija da li gore navedena preduzeća, „Nova škola plus“ i „Art scena“ imaju saglasnost za distribuciju dječijih časopisa, a na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske, član 129. stav 3) tačka r) i Uputstva o realizaciji programa i aktivnosti nevladinih organizacija, drugih ustanova i organizacija u školama, ako nema, na osnovu čega vrše distribuciju istih po osnovnim školama?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo slijedeći

O D G O V O R

            Distribucija dječijih časopisa vrši se u skladu sa Uputstvom o realizaciji programa i drugih aktivnosti nevladinih organizacija, drugih ustanova i organizacija u školama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 88/09.

            Kada je u pitanju pozivanje na član 129. stav 3 tačka r) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) kojim je propisano da direktor škole, između ostalog, sarađuje sa vladinim, nevladinim i drugim organizacijama uz saglasnost Ministarstva, podjećamo Vas da je na osnovu pomenutog člana Zakona doneseno Uputstvo o realizaciji programa i drugih aktivnosti nevladinih organizacija, drugih ustanova i organizacija u školama kojim je detaljnije razrađena saradnja vladinih, nevladinih i drugih organizacija sa školama.        

            Ovim uputstvom, pored realizacije programa, projekata, istraživanja i drugih aktivnosti vladinih, nevladinih i drugih organizacija, razrađen je i način ponude dječijih časopisa osnovnim školama i njihova distribucija. Propisano je da izdavači dječijih časopisa upisani u Registar izdavača Republike Srpske i Registar javnih glasila Republike Srpske, kao i izdavači izvan prostora Republike Srpske, mogu ponuditi školama časopise primjerene uzrastu učenika. Škola na početku školske godine vrši izbor dječijih časopisa koje će ponuditi učenicima. Izbor dječijih časopisa vrši se na osnovu zvaničnog stručnog mišljenja o kvalitetu ponuđenih časopisa koje direktoru škole daju stručni aktivi nastavnika razredne, odnosno predmetne nastave. Dječiji časopisi za koje stručni aktivi u školi daju pozitivno mišljenje dostavljaju se učiteljima i odjeljenjskim starješinama kako bi ih ponudili učenicima i njihovim roditeljima na uvid i donošenje odluke o kupovini. Roditelji na principu dobrovoljnosti donose odluku o kupovini određenog dječijeg časopisa.

            Nesporno je da je Ministarstvo dopisom broj 07.032/052-83-1/14 od 13.01.2014. godine dalo saglasnost preduzeću LANAX d.o.o. da se može obratiti osnovnim školama i ponuditi im dječije časopise čiji je izdavač, uz napomenu da se izbor dječijih časopisa u školama vrši u skladu sa Uputstvom o realizaciji programa i drugih aktivnosti nevladinih organizacija, drugih ustanova i organizacija u školama. Ovom saglasnošću Ministarstvo nije obavezalo škole da vrše isključivo distribuciju časopisa čiji je izdavač preduzeće LANAX d.o.o, već je ovom preduzeću samo data mogućnost da se obrati školama i ponudi im časopise čiji je izdavač. Drugim preduzećima koji se bave izdavanjem dječijih časopisa, u konkretnom slučaju „Nova škola plus“ i “Art scena“, Ministarstvo nije dalo navedenu saglasnost, jer ista nije potrebna za distribuciju časopisa u školama.  Navedena preduzeća vrše distribuciju dječijih časopisa u skladu sa navedenim uputstvom.

            Dakle, preduzeća: „Lanah“, „Nova škola plus“, „Art scena“, kao i ostala preduzeća koja su izdavači dječijih časopisa, treba da se obrate osnovnim školama kako bi škole, u skladu sa Uputstvom, sprovele proceduru i razmotrile mogućnost distribucije časopisa. Još jednom napominjemo da za ove aktivnosti nije predviđena saglasnost Ministarstva, već se odluka donosi na nivou škole.

           

            M I N I S T A R

                                                                                                              dr Dane Malešević

 

 

 

 

12.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9