Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvu trgovine i turizma

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP postavio je na Devetoj sjednici održanoj 18. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

-MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

-MINISTARSTVU TRGOVINE I TURIZMA

               Da nam dostavite iz Robnih rezervi i drugih podatke o nabavci mineralnog đubriva za 2012. godinu sa analitičkim podacima vezano za dobavljače, količine po odgovarajućim vrstama đubriva i cijenama.

ODGOVOR:

Broj: 14-01-05-516-1/16

Datum:  09.03. .2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Branislav Borenović na nastavku Devete sjednice Narodne skupštine Republike Srpske održane dana 16,17. i 18. februara 2016. godine postavio je sledeće poslaničko pitanje:

„Dostaviti iz Robnih rezervi i drugih podatke o nabavci mineralnog đubriva za 2012. godinu sa analitičkim podacima vezano za dobavljače, količine po odgovarajućim vrstama đubriva i cijenama“.

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Sr0pske“, broj: 31/11), dajemo sledeći:

O D G O V O R

Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-306/12 od 21.02.2012. godine i Odlukom o izmjeni Odluke broj: 04/1-012-2-798/12 od 12.04.2012. godine zaduženo je JP „Robne rezerve RS“ a.d. i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da izvrši nabavku mineralnog đubriva NPK 15:15:15 ili NPK 9:15:15 i mineralnog đubriva NPK 8:26:26 ili NPK 8:24:24 za proljetnu sjetvu 2012. godine.

Na osnovu ove odluke, u postupku javne nabavke koji je proveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, nabavljeno je mineralno đubrivo od preduzeća „Fertil“ d.o.o. Bačka Palanka.

Nabavljeno je i isporučeno poljoprivrednim proizvođačima Republike Srpske, mineralno đubrivo NPK 9:15:15 u količini od 16.314.000 kg i mineralno đubrivo NPK 8:26:26 u količini od 648.000 kg. Nabavna cijena mineralnog đubriva NPK 9:15:15 iznosila je 1.12 KM/kg, a poljoprivrednim proizvođačima je fakturisana u iznosu od 0,73 KM/kg, dok je nabavna cijena  mineralnog đubriva  NPK 8:26:26 iznosila 1,453 KM/kg, a  poljoprivrednim proizvođačima je fakturisana u iznosu od 0,94 KM/kg (regres u iznosu od 35%).

Odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-2131/12 od 31.08.2012. godine zaduženo je JP „Robne rezerve“ a.d. da izvrši nabavku mineralnog đubriva NPK 15:15:15 ili NPK 9:15:15  za jesenju sjetvu 2012. godine.

Shodno navedenoj odluci, u postupku javne nabavke koji je proveden  u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, nabavljeno je mineralno đubrivo od preduzeća „Fertil“ d.o.o. Bačka Palanka.

Izvršena je nabavka mineralnog đubriva NPK 9:15:15 u količini od 3.959.000 kg čija je nabavna cijena bila 1,110 KM/kg, a isto je fakturisano poljoprivrednim proizvođačima po regresiranoj cijeni (regres u iznosu od 25%) koja je iznosila 0,8325 KM/kg.

S obzirom da je isto posalničko pitanje upućeno i Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, isto je saglasno sa svim gore navedenim podacima.

S poštovanjem,

 MINISTAR

Dr Predrag Gluhaković

 

 

18.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9