Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP postavio je na Drugoj sjednici održanoj 10. februara 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

-Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

Šta planirate uraditi sa preduzećem ''Kosmos'' a.d. B. Luka radi prevazilaženja postojećeg stanja? Šta ćete uraditi sa zahtjevima sindikalne organizacije? Koliko se duguje po osnovu plata radnicima, poreza i doprinosa, dobavljačima (kojima)?

Kada ćete isplatiti obaveze prema radnicima?

ODGOVOR:

Broj: 05.03/011-44/15

Datum: 18.02.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor  na poslaničko pitanje

            Narodni poslanik Branislav Borenović (Klub poslanika PDP), na  2. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 10.02.2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

            “Šta planirate sa preduzećem „Kosmos“ a.d. Banja Luka radi prevazilaženja postojećeg stanja? Šta ćete uraditi sa zahtjevima sindikalne organizcije? Koliko se duguje po osnovu plata radnicima, poreza i doprinosa, dobavljačima (kojima)?

Kada ćete isplatiti obaveze prema radnicima? “

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

 ODGOVOR

            U cilju prevazilaženja postojećeg stanja u privrednom društvu „Kosmos“ a.d. Banja Luka, Ministar industrije, energetike i rudarstva je imenovao Komisiju sa zadatkom da izvrši detaljnu analizu stanja u privrednom društvu i da predloži konkretna rješenja za prevazilaženje trenutnog stanja.

            Komisija je izvršila uvid u trenutno stanje u privrednom društvu „Kosmos“ a.d. Banja Luka i uradila  Informaciju o stanju u privrednom društvu sa prijedlogom akata, te istu proslijedila Vladi Republike Srpske na razmatranje.

Prema radnoj verziji finansijskih izvještaja za 2014. godinu, ukupne obaveze prema radnicima sa stanjem na dan 31.12.2014. godine iznose 3.396.505,00 KM, a iste se odnose na obaveze za neto zarade, regres, dnevnice za službeni put, otpremnine, troškove prevoza i naknade po u govoru o djelu. U periodu nakon imenovanja nove uprave društva, od 01.05.2013. godine do 31.01.2015. godine,  isplaćeno je 18,5 neto plata u ukupnom iznosu od 3.681.608,40 KM, a odnose se na 7,5 plata iz 2012. godine i 11 plata iz  2013.godine.

Obaveze prema dobavljačima iznose 556.676,00 KM, što u strukturi ukupnih obaveza iznosi oko 4%.

Dospjele obaveze društva za poreze i doprinose na dan 31.12.2014. godine, prema podacima dobijenim od strane Uprave društva, iznose ukupno 8.205.424,00 KM bez obračunatih kamata.

U cilju isplate zaostalih plata radnika, Uprava društva će se angažovati na naplati zaostalih potraživanja po osnovu realizovanih ugovora iz perioda od 2010. do 2014. godine, kao i redovnoj naplati potraživanja po osnovu ugovora koji će se realizovati u 2015. godini.

Takođe, Uprava društva je angažovana na pronalasku novih poslova, koji bi u narednom periodu mogli rezultirati potpisivanjem novih ugovora.

 

                                                                                                                                                                                                          M I N I S T A R

                                                                                                                                                                                                             Petar Đokić

 

 

10.02.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9