Narodni poslanik Branislav Borenović Komisiji za žalbe Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

KOMISIJA ZA ŽALBE REPUBLIKE SRPSKE

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.
ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 01-13-1/18

Dana, 02.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Vuka Karadžića 2

78 000 Banja Luka

n/r generalnog sekretara

PREDMET: Odgovor na posčaničko pitanje, dostavlja se.-

                      Veza: Vaš akt broj: 02/2-08-51/18 od 30. januara 2018. godine

Poštovani,

Dana 01.02.2018. godine Komisiji za žalbe dostavili ste poslaničko pitanje Borislava Borenovića, narodnog poslanika u kome se traže podaci koliko ima neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno). Traženi podaci se ne odnose na naloge za isplatu koji su otišli prema trezoru, već obaveze dugovanja koja nisu izvršena/uplaćena prema krajnjem korisniku.

Po predmetnom zahtjevi dostavljamo podatke o stvorenim a neizmirenim obavezama u 2017. godini po ekonomskim klasifikacijama i to kako slijedi:

  1. 412200- Rashodi po osnovu utroška energije komunalnih

Komunikacionih i transportnih usluga .......................................................368,79 KM

  1.  412300- Rashodi za režijski materijal .............................................................................474,01 KM.
  2.  

S poštovanjem,

                                                                                                                                                PREDSJEDNIK

                                                                                                                                      KOMISIJE ZA ŽALBE

                                                                                                                             Biljana Vasić, dipl.pravnik

                                                                                                                                           (POTPIS I PEČAT)

 

Dostavljeno:

  1. Naslovu,
  2. Računovodstvu,
  3. a/a.

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9