Narodni poslanik Adam Šukalo Ministarstvu unutrašnjih poslova, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS postavio je između dvije sjednice, 7. septembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

               S obzirom da je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, gospodin Dragan Lukač, 25.02.2016.godine raspisao Konkurs za upis kadeta XVIII klase osnovne policijske obuke u Jedninicu za osnovnu obuku-Policijsku akademiju Banjaluka i da je u Konkursu navedeno da će biti upisano 80 kadeta, kao i da je prema zvaničnoj rang listi od 30.06.2016. godine primljeno 78 kadeta, pitanje je:

               Kako to da se ministar Lukač 05.09.2016. godine na potpisivanju ugovora sa kadetima XVIII klase osnovne policijske obuke -Policijske akademije Banjaluka pohvalio da ovu klasu čini 131 kadet, odnosno odakle se pojavio 51 kadet više od broja navedenog u konkursu za ovu klasu?

ODGOVOR:

Broj:

Dana:                                                                

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodni poslanik Adam Šukalo postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 07.09.2016. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„S obzirom da je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, gospodin Dragan Lukač, 25.02.2016. godine raspisao Konkurs za upis kadeta XVIII klase osnovne policijske obuke u Jedinicu za osnovnu obuku – Policijsku akademiju Banjaluka i da je u Konkursu nevedeno da će biti upisano 80 kadeta, kao i da je prema zvaničnoj rang listiod 30.06.2016. godine primljeno 78 kandidata, pitanje je:

Kako to da se ministar Lukač 05.09.2016. godine na potpisivanju ugovora sa kadetima XVIII klase osnovne policijske obuke u Jedinici za osnovnu obuku – Policijskoj akademiji Banjaluka pohvalio da ovu klasu čini 131 kadet, odnosno odakle se pojavio 51 kandidat više od broja navedenog u konkuru za ovu klasu?“

           U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i člana 264. Poslovnika Narodne skupštine  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

Po završetku procesa selekcije i izbora kandidata za kadete XVIII klase osnovne obuke Policijske akademije, izvršena je analiza dobijenih rezultata i konkursne procedure te konstatovano sljedeće:

  • Od raspisivanja Konkursa za prijem kadeta u XVIII klasu do formiranja

konačne rang listi proteklo je preko pet mjeseci. Konkurs je raspisan 25.02.2016. godine, a zaključen je 11.03.2016. godine. Selekcija kandidata je trajala od 15.03.2016. godine, a okončana je 15.05.2016. godine. Lista izabranih kandita je sačinjena 28.06.2016. godine.

Imajući u vidu činjenicu da se na Konkurs prijavio veliki broj kandidata (1.026), te specifičnost i složenost postupka selekcije, potrebno je mnogo vremena za obradu svih podataka i realizaciju aktivnosti vezanih za postupak selekcije propisanih Pravilnikom o postupku selekcije i izboru kandidata za kadete osnovne policijske obuke u Jedinici za osnovnu obuku – Policijskoj akademiji.

               Početak obuke kadeta XVIII klase je planiran za početak septembar 2016. godine, što  navodi na zaključak da će aktivnosti od raspisivanja konkursa do početka obuke trajati sedam i po (7,5) mjeseci.

               Nastavnim planom i programom osnovne policijske obuke i stručnog osposobljavanja kadeta Policijske akademije broj: S/M-611.1.-26/16, od 29.06.2016. godine, planirano vrijeme za obuku je 13,5 mjeseci ili 58 radnih – nastavnih sedmica, što navodi na zaključak da će kadeti XVIII klase obuku završiti i biti promovinisani u policijske službenike krajem mjeseca novembra 2017. godine.

               S tim u vezi, a u skladu sa analizom Uprave za pravane i kadrovske poslove od 24.05.2016. godine, koja se odnosi na broj radnika koji će biti penzionisani u 2016. godini i u sledeće tri godine (do kraja 2016. godine 267 policijskih skužbenika, tokom 2017. godine 81 policijski službenik, 2018. godine 112 policijskih službenika i 2019. godine 146 policijskih službenika), jasno je da postoji potreba ministarstva za novim policijskim kadrom.

U skladu sa prethodno navedenim činjenicama, Komisija za izbor kanditata je  prijedložila ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske da se u skladu sa Pravilnikom o postupku selekcije i izbora kandidata za kadeta osnovne policijske obuke u Jedinici za osnovnu obuku – Policijskoj akademiji (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 10/16) proširi konačna lista izabranih kandidata sa kandidadatima koji su zadovoljili ulove Konkursa , i to:

1) U skladu sa kriterijumom regionalne zastupljenosti i potrebama službe za konkretni centar javne bezbjednosti, stanicu javne bezbjednosti ili policijsku stanicu, za ukupno 24 (dvadeset četiri) kandidata i to 20 muškaraca i 4 kandidata ženskog pola, (član 13. stav 2, tačka 2. Pravilnika ''Ministar može, na prijedlog komisije dati saglasnost za proširenje konačne liste za kadete osnovne policijske obuke Policijske akademije'').

               2) Član 13, stav 2, tačka 3. Pravilnika konačna rang lista je proširena za 7 (sedam) kandidata koji su zadovoljili uslove Konkursa, a u kategoriji su porodice poginulog borca Vojske Republike Srpske ili porodice pripadnika Ministarstva koji je poginuo ili umro za vrijeme aktivne službe.

3) Usaglašavenjem principa rangiranja na konačnoj listi (član 13. stav 2, tačka 4. Pravilnika ''Ministar može, na prijedlog komisije dati saglasnost za proširenje konačne liste za kadete osnovne policijske obuke Policijske akademije'', rang lista je proširena sa 12 (dvanest) kandidata muškog pola.

4)  Nakon okončanja provjere podnobnosti kandidata za obavljane poslova bezbjednosti 2 (dva) kandidata su ocjenjene negativno, nisu zadovoljili kritrijume predviđene Pravilnikom, a 2 (dva) kandidata (koji su bili na listi izabranih) se iz ličnih razloga nisu odazvala na početak obuke i potpisivanje Ugovora te je Komisija za izbor kandidata predložila ministru Unutrašnjih poslova, da se u skladu sa članom 12. stav 3. Pravilnika, lista primljenih kandidat proširi sa 4 (četiri) kandidata, 3 kandidata muškog i 1 ženskog pola.

5) Uzimajuću u obzir sve gore navedeno, po okončanju postupka selekcije i izbora kandidata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u XVIII klasu primljeno je:

- 76 (sedamdeset i šest) kandidata sa liste izabrnih kandidata (dva kandidata su nakon okončanja provjere podnobnosti za obavljane poslova bezbjednosti ocjenjena negativno, a dva se nisu odazvala),

- 47 (četrdeset i sedam) kandidata na osnovu Odluke o utvrđivanju konačnog broja kadeta XVIII klase osnovne policijske obuke u Jedinici za osnovnu obuku – Policijskoj akademiji Banja Luka broj: S/M-611.2-1/16 od 29.07.2016. godine, kojim je ministar Unutrašnjih poslova Republike Srpske je utvdio broj kadeta koji se primaju u XVIII klasu, a to je 123 (stotinu dvadeset i tri). Kriterijumi za izbor i broj primljenih kandidata na proširenoj listi obrazloženi su pod tačkom 1), 2), 3) i 4).

6) Ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza u pružanju usluge izvođenja osnovne policijske obuke, broj: S/M-020-153/16 od 08.07.2016. godine, sklopljenog između davaoca usluge Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i naručioca usluge Policije Brčko Distrikta BiH, XVIII klasu osnovne policijske obuke i stručnog osoposobljavanja kadeta u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji, pohađa 8 (osam) kadeta za potrebe Policije Brčko Distrikta BiH.

7) U skladu sa prethodno navedenim, u XVIII klasu osnovne policijske obuke upisano je ukupno 131 (stotinu trideset i jedan) kadet, i to 123 (stotinu dvadeset i tri) za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i 8 (osam) kadeta za za potrebe Policije Brčko Distrikta BiH.

 

S poštovanjem,

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M I N I S T A R

                                                                                                         mr Dragan Lukač

 

 

 

                

 

 

 

07.09.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9