Narodni poslanik Željka Stojičić Vladi Republike Srpske; Ministarstvu pravde i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Željka Stojičić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavila je na Desetoj sjednici održanoj 2. marta 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

-VLADI REPUBLIKE SRPSKE

-MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE

-MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE

               Od 03. februara 2012. godine, za zahtjev privatnog preduzeća, vodi se upravni postupak za utvrđivanje prava vlasništva na Velikom i Malom jezeru ''Balkana'', Opština Mrkonjić Grad.

               Područna jedinica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Mrkonjić Gradu dva puta je donosila rješenje kojim je odbijen predmetni zahtjev, obzirom da je voda u jezerima, po zakonskim propisima, prirodno dobro u opštoj upotrebi, ali je, po žalbi pomenutog preduzeća, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne Banja Luka dva puta poništila prvostepeno rješenje i predmet vratila na ponovni postupak.

               Pitanje za Ministarstvo pravde Republike Srpske: ko je vlasnik Velikog i Malog jezera ''Balkana'' i mogu li pomenuta jezera, po zakonu, biti vlasništvo privatnog preduzeća ili bilo kojeg pravnog lica?

               Pitanje za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske: zašto po zahtjevu Opštine Mrkonjić Grad od 18. Februara 2014. godine do danas nije doneseno rješenje da su Veliko i Malo jezero ''Balkana'' javno vodno dobro, shodno članu 9. Zakona o vodama Republike Srpske?

               Tražim objedinjen odgovor na postavljena pitanja.

ODGOVOR 1:

Broj: 21.01/052-209/16

Datum: 01.04.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, d o s t a v lj a   s e

Narodni poslanik Željka Stojičić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, na 10. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 02. i 03.  marta 2016. godine, postavila je dva poslanička pitanja:

„Ko je vlasnik Velikog i Malog jezera „Balkana“ i mogu li pomenuta jezera, po zakonu, biti vlasništvo privatnog preduzeća ili bilo kojeg pravnog lica?“

„Zašto po zahtjevu Opštine Mrkonjić Grad od 18. Februara 2014. godine do danas nije doneseno rješenje da su Veliko i Malo jezero „Balkana“ javno vodno dobro, shodno članu 9. Zakona o vodama Republike Srpske?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći

                                                                    O D G O V O R

U Područnoj jedinici Mrkonjić Grad kao mjesno nadležnoj za vođenje javne evidencije o nepokretnostima, pravima na nepokretnostima, te nosiocima tih prava ne postoji zemljišna knjiga, te se na pitanje prava svojine za predmetne nepokretnosti ne može dati podatak ko je nosilac prava svojine na nepokretnostima koje su u upitu označene kao Veliko i Malo jezero „Balkana“.

Turistički centar „Balkana“ a.d.  Mrkonjić Grad je ušao u postupak privatizacije na osnovu Uvjerenja Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koje kao sastavni dio sadrži i Prilog broj 8-Obrazac sa podacima koje nepokretnosti su predmet privatizacije, odnosno početni bilans i na osnovu Rješenja Direkcije za privatizaciju Republike Srpske među kojima su i parcele na kojima su izgrađena vještačka jezera.

Imajući u vidu član 8a. Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11, 28/13), kojim se utvrđuje na kojim objektima i na kojem zemljištu za redovnu upotrebu objekata se utvrđuje pravo svojine,  tek u tom postupku po navedenom članu (taj postupak za predmetne nepokretnosti je u toku) moći će se utvrditi koje nepokretnosti mogu biti predmet privatizacije.

Pored ostalog, u toku postupka sudski vještaci određenih struka izvršiće vještačenje i dati svoj nalaz i mišljenje u pogledu izgrađenosti, prirode i namjene predmetnih nepokretnosti.

             S poštovanjem,

                                                                                   D I R E K T O R

                                                                Miloš Komljenović, dipl. pravnik

                                                               

  ODGOVOR 2:

Broj:08.040/011-81/16

Datum: 11.03.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Željka Stojičić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavila je na Desetoj sjednici održanoj 02. marta 2016 godine, poslaničko pitanje koje glasi:

  • „Od 03. februara 2012. godine, na zahtjev privatnog preduzeća, vodi se upravni postupak za utvrđivanje prava vlasništva na Velikom i Malom jezeru „Balkana“ opština Mrkonjić Grad. Područna jedinica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Mrkonjić Gradu dva puta je donosila rješenje kojim je odbijen predmetni zahtjev obzirom da je voda u jezerima, po zakonskim propisima, prirodno dobro u opštoj upotrebi, ali je, po žalbi pomenutog preduzeća, Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka dva puta poništila prvostepeno rješenje i predmet vratila na ponovni postupak. Pitanje za Ministarstvo pravde RS: ko je vlasnik Velikog i Malog jezera „Balkana“ i mogu li pomenuta jezera, po zakonu, biti vlasništvo privatnog preduzeća ili bilo kojeg pravnog lica?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

Evidenciju o stvarnim pravima, odnosno pravu vlasništva, shodno zakonu vodi Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove.

Prema odredbama Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08,11/09,74/10,86/10,24/12 i 121/12),Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je samostalna uprava, za svoj rad odgovorna Vladi Republike Srpske, a ne Ministarstvu pravde, radi čega Vas upućujemo da navedenoj upravi poslaničko pitanje uputite radi dobijanja evidencija o stvarnim pravima na Velikom i Malom jezeru „Balkana“ opština Mrkonjić Grad.

S  poštovanjem,

                                             M I N I S T A R                                     

                                            Anton Kasipović                                              

 

 

 

02.03.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9