Klub poslanika SDS-SRS RS Ministartsvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Šestoj sjednici održanoj 7. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

            Zašto Ministarstvo prosvjete i kulture nije odgovorilo na poslaničko pitanje Kluba poslanika SDS-SRS RS od 24.6.2015. godine, a u vezi sa traženim dokumentima i informacijama o zloupotrebi službenog položaja direktora JU SMŠ ''Jovan Dučić'' iz Teslića, Save Malića, prilikom prijema u radni odnos njegove kćerke Vere Malić?

            Ovim putem Vas podsjećamo da kršite član 264. Poslovnika Narodne skupštine, te zbog navedenog tražimo da nam odmah odgovorite na postavljeno pitanje.

            Takođe, tražimo da nam dostavite sve ugovore iz radnog odnosa koje je Vera Malić potpisala sa JU SMŠ ''Jovan Dučić'' iz Teslića, jer postoje informacije da je direktor Savo Malić, otac imenovane, prije predaje dužnosti direktora sa istom potpisao ugovor o radu na neodređeno vrijeme, bez provođenja javnog konkursa, suprotno Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-304/15

Datum: 20.10.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

            Klub poslanika SDS-SRS RS, na šestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio je poslaničko pitanje, koje se odnosi na dostavljanje dokumenata i informacija o zloupotrebi službenog položaja direktora JU Srednjoškolski centar „Jovan Dučić“, Teslić, prilikom prijema u radni odnos njegove kćerke Vere Malić? Istom akom, navedeni klub poslanika zatražio je i dostavljanje svih ugovora iz radnog odnosa koje je Vera Malić potpisala sa JU Srednjoškolski centar „Jovan Dučić“, Teslić.

            U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

            Aktom broj 07.032/011-109/15 od 27.05.2015. godine, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dostavilo je Narodnoj skupštini Republike Srpske, odgovor na isto poslaničko pitanje, sa hronološkim slijedom događaja oko zasnivanja radnog odnosa i preraspoređivanja radnika u istoj školi na druga radna mjesta.

            U prilogu odgovora, dostavljamo Vam tražene kopije ugovora o radu koje je Vera Malić zaključila sa JU Srednjoškolski centar „Jovan Dučić“, Teslić, i to:

  1. Ugovor o radu na određeno vrijeme, broj 1350/2014 od 01.10.2014. godine,
  2. Ugovor o radu na određeno vrijeme, broj 1683/2014 od 03.12.2014. godine,
  3. Ugovor o radu na određeno vrijeme, broj 164/2015 od 17.02.2015. godine,
  4. Ugovor o radu, broj 379/2015 od 07.04.2015. godine.

Takođe, u prilogu Vam dostavljamo i:

  1. Zapisnik o izvršenoj vanrednoj inspekcijskoj kontroli, broj 24.120/616-239-105-2/14 od 05.01.2015. godine,
  2. Zaključak Republičke uprave za inspekcijske poslove, broj 24.120/616-239-105-10/14 od 20.01.2015. godine,
  3. Rješenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, broj 07.032/050-50/15 od 26.03.2015. godine,
  4. Zapisnik o kontroli izvršenja rješenja, 24.120/616-239-105-20/14 od 12.05.2015. godine.

Takođe Vas obavještavamo i da će Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske naprijed pomenute ugovore o radu sa Verom Malić, zajedno sa ostalom pratećom dokumentacijom, dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, na dalje postupanje.

Prilog: kao u tekstu.

S poštovanjem,

                                                                                                           M I N I S T A R

                                                                                                      Dr Dane Malešević

NAPOMENA: Gore pomenuti prilozi dostupni u Službi NS RS.

 

07.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9