Klub poslanika SDS-SRS RS Ministartsvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 21. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

Prema određenim saznanjima direktor JU SŠC „Jovan Dučić“ iz Teslića, Savo Malić, zaposlio je svoju ćerku, Veru Malić, na mjesto bibliotekara u navedenoj školi iako je na tom radnom mjestu radila radnica sa rješenjem na neodređeno radno vrijeme. Radnica koja je radila u školskoj biblioteci je prethodno preraspoređena na drugo radno mjesto, kako bi ćerki imenovanog direktora napravila prostor za zaposlenje, a prema poslednjim saznanjima direktor Savo Malić je tu radnicu, zbog određenih problema oko preraspodjele radnih mjesta, imenovao za zamjenika direktora škole čime je proizveo tehnološki višak u aktivu profesora hemije i stručnih ptredmeta za ugostiteljsku škle. Vera Malić je na mjesto bibliotekara prethodno primljena bez javnog konkursa, a naknadno je raspisan konkurs prema kojem je imenovana jedina dobila maksimalan broj bodova na testu i na intervjuu čime je bez obzira na nizak prosjek tokom školovanja bila prvoplasirana, ispred osobe koja je po struci profesor srpskog jezika i književnosti sa prosjekom ocjena iznad 9. Zbog problema oko zaposlenja Vere Malić kontrolu zakonitosti rada vršio je i prosvjetni inspektor. Direktor Savo Malić je nedavno podnio ostavku na mjesto direktora,  nakon što je prethodno zaposlio ćerku i čije zaposlenje je upitno sa aspekta zakonitosti i moralnosti.

Tražimo da nam  dostavite sljedeće informacije i podatke:

 • Zapisnike prosvjetnog inspektora o izvršenim konktrolama u JU SŠC „Jovan Dučić“ u Tesliću od septembra do danas
 • Zapisnike Komisije koja je provodila javni konkurs za prijem bibliotekara i rang listu kandidata prijavljenih na konkurs za radno mjesto bibliotekara u navedneoj školi
 • Zapisnik sa sjednice Školskog odbora navedene škole na kojoj je Savo Malić razrješen dužnosti direktora
 • Zapisnike sa sjednica Školskog odbora po razmatranim žalbama na konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta bibliotekara u navedenoj školi
 • Zapisnik sa sjednice Školskog odbora na kojoj je razmatrana žalba bivše zamjenice direktora nakon što je razrješena dužnosti
 • Da li Ministarstvo prosvjete i kulture smatra da je prilikom zaposlenja Vere Malić direktor Savo Malić izvršio zloupotrebu službenog položaja i da li smatrate mogućim da je kao direktor škole uticao na Komisiju za prijem radnika na radno mjesto bibliotekara svojim položajem imajući u vidu da su članovi Komisije zaposleni u školi, a da je na radno mjesto primljena njegova ćerka, te ukoliko smatrate da postoji  mogućnost da je direktor zloupotrebio položaj tražimo da nas obavjestite koje mjere ste preduzeli po tom pitanju
 • Da li je moguće da Ministarstvo prosvjete i kulture formira Komisiju koja će utvrditi činjenice u vezi sa zapošljavanjem Vere Malić, ćerke direktora škole Save Malića na mjesto bibliotekara i o utvrđenim činjenicama dostavi informaciju kako bi razjasnili pitanje mogućeg nepotizma u JU SŠC „Jovan Dučić“ za vrijeme mandata Save Malića

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-109/15

Datum: 27.05.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS-SRS RS na trećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, dana 21. aprila 2015. godine, postavio je sljedeća poslanička pitanja:

„ - Da li Ministarstvo prosvjete i kulture smatra da je prilikom zaposlenja Vere Malić,  direktor Savo Malić izvršio zloupotrebu službenog položaja i da li smatrate mogućim da je kao direktor škole uticao na komisiju za prijem radnika na radno mjesto bibliotekara svojim položajem, imajući u vidu da su članovi komisije zaposleni u školi, a da je na radno mjesto primljena njegova ćerka, te ukoliko smatrate da postoji mogućnost da je direktor zloupotrebio položaj, tražimo da nas obavijestite koje mjere ste preduzeli po tom pitanju?

- Da li je moguće da Ministarstvo prosvjete i kulture formira komisiju koja će utvrditi činjenice u vezi sa zapošljavanjem Vere Malić, ćerke direktora škole Save Malića, na mjesto bibliotekara i o utvrđenim činjenicama dostavi informaciju, kako bi razjasnili pitanje mogućeg nepotizma u JU SŠC „Jovan Dučić“, Teslić, za vrijeme mandata Save Malića?

 

Istim aktom, naprijed navedeni klub poslanika zatražio je i dostavljanje sljedećih podataka:

 • Zapisnike prosvjetnog inspektora o izvršenim kontrolama u JU SŠC „Jovan Dučić“, Teslić, od septembra do dana pisanja ovog akta,
 • Zapisnike Komisije koja je provodila Javni konkurs za prijem bibliotekara i rang listu kandidata prijavljenih na Konkurs za radno mjesto bibliotekara u navedenoj školi,
 • Zapisnik sa sjednice Školskog odbora JU SŠC „Jovan Dučić“, Teslić, na kojoj je Savo Malić razriješen dužnosti direktora,
 • Zapisnike sa sjednica Školskog odbora po razmatranim žalbama na konkurs za popunjavanje  upražnjenog radnog mjesta bibliotekara u navedenoj školi,
 • Zapisnike sa sjednice Školskog odbora  na kojoj je razmatrana žalba bivše zamjenice direktora nakon što je razriješena dužnosti.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

 

Prema članu 76. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), direktor javne škole prima nastavnika, odnosno stručnog saradnika na prijedlog komisije za izbor. Stavom (6) navedenog člana, propisano je da komisiju za izbor imenuje školski odbor. Kandidat koji je nezadovoljan odlukom o izboru ima pravo da podnese prigovor školskom odboru, u roku od osam dana od dana prijema obavještenja, a odluka školskog odbora je konačna i protiv iste nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti radni spor pred nadležnim sudom.

Škole vrše prijem nastavnika, stručnih saradnika, sekretara i računovođa na osnovu kriterijuma i prema proceduri koja je utvrđena zakonom i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14).

Izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, iz 2014. godine, koje se odnose na član 76. na zahtjev srednjih škola, direktorima  je ostavljena mogućnost da u izuzetnim slučajevima odsustva nastavnika i stručnih saradnika zbog bolesti i drugog opravdanog odsustva, kada obavljanje poslova ne trpi odgađanje, bez raspisivanja javnog konkursa mogu zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme sa nastavnikom koji ispunjava uslove u pogledu stručne spreme, u skladu sa pravilnikom kojim se definiše vrsta i stepen stručne spreme, najduže do 60 dana, ukoliko u toj školi nema nastavnika sa nepunom normom časova, koji ispunjava propisane uslove.

Članom 99. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, propisani su poslovi direktora srednje škole, gdje je između ostalog propisano i da, direktor obezbjeđuje zaštitu prava nastavnika i ostalih radnika, zaštitu zdravlja nastavnika i ostalih radnika, obezbjeđuje namjensko trošenje sredstava u školi, prima u radni odnos nastavnike, stručne saradnike i ostale radnike i dr. Članom 101. navedenog zakona, definisano je da će školski odbor škole razriješiti dužnosti direktora škole, prije isteka mandata, ako: utvrdi da direktor ne izvršava svoje obaveze, ako je direktor škole odgovoran za prekršaj iz ovog zakona, privredni prestup ili je počinio krivično djelo u vršenju dužnosti, nadležni organ utvrdi da direktor raspolaže sredstvima škole na nezakonit način, direktor predlaganjem nezakonitih odluka ometa rad organa upravljanja i zaposlenih, vrši prijem radnika suprotno zakonu, ili učini težu povredu radnih obaveza utvrđenih za nastavnika, kao što su zloupotreba položaja sa materijalnim ili drugim posljedicama za školu, te nanošenje štete  trećim licima koju je škola dužna da nadoknadi.

U konkretnom slučaju na koji se odnosi upit ukazujemo na  sljedeće činjenice:

Direktor škole je  donio rješenje, broj:1643/2014 od 25.11.2014. godine, kojim se Hedija Aličehajić raspoređuje na radno mjesto koordinator praktične nastave  na puno radno vrijeme, počev od 01.12.2014. godine, pri tome obrazlažući da je imenovana  od 2005/06. do školske 2010/11 godine  dopunjena  normu kao koordinator praktične nastave, 12 časova.

Naime, Hedija Aličehajić je u  školi zasnovala radni odnos 14.10.1981. godine, na radnom mjestu profesor ruskog jezika i književnosti, puna norma, zatim je školske 2005/06. godine došlo do smanjenja norme iz predmeta Ruski jezik, te je  imenovanoj dopunjena  norma, tako što je raspoređena kao koordinator praktične nastave, sve do školske 2010/11. Škola je imenovanu, dana 07.10.2010. godine, rasporedila na radno mjesto  bibliotekara i sa istom zaključila ugovor o radu broj:1619/2010.

Navedenim rasporedom  radno mjesto bibliotekara je ostalo upražnjeno, te je direktor 01.10.2014. godine zaključio radni odnos na određeno vrijemr do 60 dana sa Verom  Malić, a zatim je raspisan konkurs za prijem pripravnika na određeno vrijeme do 31.12.2015. godine. Imenovana je primljena po konkursu.

Nakon izvršene inspekcijske kontrole  u Srednjoškolskom centru ''Jovan Dučić'' Teslić, zastupanom po odgovornom licu Savi Maliću, direktoru, prosvjetni inspektor je donio rješenje Republičkog prosvjetnog inspektora broj: 24.120/616-239-105-3/14 od 12.01.2015. godine, kojim je naloženo direktoru škole da poništi rješenje o 40-časovnoj radnoj nedelji, broj:1643/2014 od 25.11.2014. godine za Hediju Aličehajić, profesora ruskog jezika, kojim se raspoređuje na radno mjesto koordinatora praktične nastave. Na navedeno rješenje škola je uložila žalbu, koja je rješenjem Ministarstva odbijena, kao neosnovana.

Direktor škole je postupio po rješenju inspektora i Hediju Aličehajić rasporedio na radno mjesto pomoćnika direktora, a zatim je na sjednici Školskog odbora, održanoj dana 06.04.2015. godine, na lični zahtjev razrješen dužnosti direktora škole.

S obzirom da je direktor škole postupio u skladu sa Rješenjem prosvjetnog inspektora, te da je isti razrješen dužnosti direktora škole, ovo Ministarstvo nije vršilo vanredni nadzor nad radom škole.

      

                                                                                                               M I N I S T A R

                                                                                                              Dr Dane Malešević

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9