Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 21. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

Univerzitet u Ostočnom Sarajevu kreditno je zadužen kod Nove banke na iznos 12 miliona KM za izgradnju studentskog doma u Istočnom Sarajevu. Tražimo da nam dostavite informaciju ko je u ime Univerziteta donio odluku o kreditnom zaduženju, šta je zakonski osnov za navedeno kreditno zaduženje i prema kojoj proceduri je donesena odluka o kreditnom zaduženju.

ODGOVOR:

Broj: 07.032.011-111/15

Datum: 30.04.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS-SRS RS na Trećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 15.,16.,17. I 21. aprila 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Univerzitet u Istočnom Sarajevu kreditno je zadužen kod Nove banke na iznos 12 miliona KM za izgradnju studentskog doma u Istočom Sarajevu. Tražimo da nam dostavite informaciju ko je u ime Univerziteta donio odluku o kreditnom zaduženju, šta je zakonski osnov za navedeno kreditno zaduženje i prema kojoj proceduri je donesena odluka o kreditnom zaduženju.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Odluku o odobravanju kreditnog zaduženja Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kod Nove banke a.d. Banja Luka u iznosu od 12.000.000,00 KM u svrhu izgradnje studentskog doma u Palama, donio je Upravni odbor Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Tom odlukom rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu ovlašten je za zaključenje ugovora o kreditu i za preduzimanje svih drugih pravnih radnji u cilju realizacije kreditnog zaduženja.

Zakon o visokom obrazovanju Republike Srpske nije dao mogućnost Upravnom odboru Univerziteta da donosi odluke o preduzimanju kreditnog zaduženja. Procedura ukupnog kratkoročnog i dugoročnog zaduživanja u toku fiskalne godine precizno je propisana Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12).  Kreditno zaduženje Univerziteta u Istočnom Sarajevu nije provedeno u skladu sa zakonskom procedurom, a sama Odluka o preduzimanju kreditnog zaduženja u suprotnosti je sa čl. 17 i 21. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12), kao i sa čl. 8. i 9. Uredbe o indirektnom zaduživanju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 57/13).

Isti stav o ovom pitanju naveden je i u Izvještaju o reviziji Zbirnog godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za period 01.01.2013-31.12.2013. godine koji je sačinila Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

           M I N I S T A R

                                                                                                         dr Dane Malešević

 

 

 

 

21.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9