Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 21. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

Presudom Vrhovog suda broj: 118-0-Kž-06-000 169 od 29.3.2013. godine Stanojlović Draganu iz Banja Luke izrečena je kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci zbog počinjenog krivičnog djela utaje poreza i doprinosa. Sud koji je vodio prvostepeni krivični postupak dao je negativno mišljenje dok je Komisija za pomilovanje Ministarstva pravde dala pozitivno mišljenje o molbi za pomilovanje.

  1. Tražimo da nam dostavite imena članova Komisije za pomilovanje Ministarstva pravde, koji su dali pozitivno mišljenje na navedenu molbu.
  2. Da li je Stanojlović Dragan po presudi Vrhovnog suda broj: 118-0-Kž-06-000 169 od 29.3.2013. godine izdržavao kaznu zatvora, gdje i u kojem vremenskom periodu?

ODGOVOR:

Broj: 08.030/052-3255/15

Datum: 28.04.2015. godine

Republika Srpska

Vlada

Generalni sekretarijat

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

Veza: Vaš akt, broj: 04.2-011-103/15 od 24.04.2015. godine

Generalni sekreterijat Vlade Republike Srpske dostavio je Ministarstvu pravde Republike Srpske poslaničko pitanje koje je postavljeno od strane Kluba poslanika SDS-SRS RS, na osnovu člana 263. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 31/11), na Trećoj sjednici Narodne skupštine, održanoj 21. aprila 2015. godine.

U vezi sa istim, dostavljamo Vam sledeće odgovor:

Dragan Stanojlović, sin Slobodana, rođen 12.02.1970. godine u Bijeljini, nastanjen u Banjoj Luci, ulica Jevrejska br.2, po zanimanju diplomirani veterinar, oženjen, otac jednog djeteta, Srbin, državanjanin BiH i RS, podnio je 01.07.2014 godine, molbu za pomilovanje Ministarstvu pravde Republike Srpske.

Imenovani je presudom Okružnog suda u Bijeljini, broj: K-64/05 od 15.05.2006. godine osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, zbog krivičnog djela „Utaja poreza i doprinosa“ iz člana 287. stav 3  u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u koje mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 01.06.2005. godine do 01.08.2005. godine.

Presudom Vrhovnog suda Republike Srspke broj 118-0-Kž-06-000 169 od 29.03.2007 godine, djelimičnim uvažavanjem žalbe branioca optuženog Stanojlović Dragana, preinačena je presuda Okružnog suda u Bijeljini u dijelu o odluci o visini kazne, i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) goidne i 6 (šest) mjeseci.

Imenovani je podnio Ministarstvu pravde, molbu za pomilovanje, 01.07.2014. godine u kojoj je naveo nove okolnosti koje su nastupile nakon izricanja presude, a koje je smatrao da se trebaju uzeti u razmatranje prilikom odlučivanja o molbi za pomilovanje, i to: da je uplatio iznos od 735.914, 24 KM čime je obeštećen Budžet RS, da je uspješan preduzetnik ne samo u državi već i u regionu u 150 poslovnih jednica u kojima zapošljava 2 500 radnika, da u Bijeljini spada u red 50 najvećih poreskih obveznika i da nema neizmirenih fiskalnih obaveza, da je pretrpio ogromne štete u majskim poplavama u svojim objektima, da je finansijski podržao veliki broj različitih humanitarnih aktivnosti i pohvaljen i nagrađen za mnoge od navedenih, da je nesebično pomagao različite organizacije poput Saveza gluvih i nagluvih, Kluba košarkaša u kolicima i sl, da ima ozbiljnih zdravstvenih problema. U prilogu molbe za pomilovanje dostavio je iscrpnu dokumentaciju kao dokaz o prethodno navedenom, kao i o svim navedenim okolnostima i tvrdnjama.

U skladu sa članom 14. stav 2. i 3. Zakona o pomilovanju, Okružni sud Bijeljina, koji je odlučivao u prvom stepenu, je Ministarstvu pravde 01.09.2014. godine dostavio dopis sa mišljenjem da molba nije opravdana.

Komisija za pomilovanja         Ministarstva pravde u sastavu: Prof. dr Vukašin Gutović – predsjednik, Prof. dr Ivanka Marković – član, Doc. dr Stevo Ivetić – član, Prof. Ragib Ibrahimbegović – član i Mr Pero Dunjić – član (imenovana na osnovu člana 21. Zakona o pomilovanju- „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/06) je na sjednici održanoj  30.09.2014. godine predložila da se molba za pomilovanje osuđenog lica Dragana Stanojlovića uvaži, navodeći sledeće činjenice:

  • da ranije nije osuđivan,
  • da je od izvršenja krivičnog djela prošlo više od 7 godina,
  • da nije ponovio krivično djelo,
  • da je izmirio troškove krivičnog postupka i paušala,
  • da je uplatio oduzetu imovinsku korist i izmirio svoje obaveze prema budžetu RS.

Komisija za pomilovanje je bila mišljenja da se izrečena kazna osuđenom licu Draganu Stanojloviću zamijeni uslovnom osudom, međutim, imajući u vidu član 6. Zakona o pomilovanju, koji propisuje, da u slučaju da se pomilovanjem izrečena kazna zamjenjuje uslovnom osudom, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Krivičnog zakona o uslovima za izricanje uslovne osude, Komisija je jednoglasno utvrdila prijedlog da se molbi za pomilovanje udovolji.

Predsjednik Republike Srpske je Odlukom o pomilovanju osuđenih lica, broj: 01-247-5030/14 od 10.10.2014. godine, izrečenu kaznu za osuđeno lice Dragana Stanojlovića zamijenio uslovnom osudom.

U 2014. godini održane su 2 (dvije) sjednice Komisije za pomilovanja Ministarstva pravde Republike Srspke. Predsjednik Republike je pomilovao ukupno 6 lica i odredio 1 (jedno) brisanje osude

                                                                                                                                MINISTAR

                                                                                                                          Anton Kasipović

Predmet obradila: Tamara Marić

 

Saglasan: Pom.ministra Pero Dunjić

 

21.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9