Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 21. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Da li je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prilikom izdavanja Rješenja o dopuni Rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije doo ''Institut za vode'' Bijeljina, broj: 12.01-6581-4/13 od 28.01.2015. godine, koji je potpisala pomoćnik ministra Radmila Čojo, prethodno dobilo Mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, shodno odredbama člana 35. Zakona o hrani (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 49/09)?

ODGOVOR:

Broj: 12.05-335-319/15

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS-SRS RS je na 3. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja je održana  21. aprila 2015. godine postavio sledeće poslaničko pitanje:

„Da li je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prilikom izdavanja Rješenja o dopuni rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju  za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije „Institut za vode“ d.o.o. Bijeljina, broj:12.01-6581-4/13 od 28.01.2015.godine, koji je potpisala pomoćnik ministra Radmila Čojo, prethodno dobilo Mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, shodno odredbama člana 35. Zakona o hrani („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09)?“

U skladu sa članom 82.Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ( dalje: Ministarstvo) je poslaničko pitanje razumijelo kao izraz zabrinutosti uvaženih poslanika da je Ministarstvo nezakonito derogiralo ovlaštenje i nadležnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite (dalje: Ministarstvo zdravlja) da rješava u predmetnim stvarima, odnosno da daje saglasnost na ovlašćenja za laboratorije za kontrolu hrane, a time i vode za piće koja je za javnu potrošnju.

Ministarstvo, na osnovu Člana 35. stav 1. Zakona o hrani („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/09), ovlašćuje laboratorije akreditovane za  laboratorijska ispitivanja u oblasti bezbjednosti hrane, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva zdravlja, u skladu sa posebnim propisima. Posebni propisi, u smislu ovog stava, su Zakon o akreditaciji („Službeni glasnik BiH“ broj 19/01), koji propisuje šta je akreditacija i na koji način se laboratorije u BiH akredituju i Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 106/10), čijim odredbama je preciznije uređen način ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje hrane. Postupak ovlašćivanja ispitnih laboratorija opisan je u glavi IV Pravilnika, od 16. do 19. člana, gdje se opisuje način pokretanja pribavljanja ovlaštenja, nabraja neophodna dokumentacija koju je neophodno dostaviti uz zahtjev za pribavljanje ovlaštenja, gdje se između ostalog traži i dokaz o akreditaciji, zatim način utvrđivanja ispunjenosti uslova, izdavanje i trajanje rješenja od tri godine i gdje je navedeno da Ministarstvo rješenjem utvrđuje ispunjenost uslova na osnovu mišljenja tročlane komisije, koju čine dva predstavnika Ministarstva i jedan predstavnik Ministarstva zdravlja. Ovim Pravilnikom jedino predviđeno učešće Ministarstva zdravlja je učešće njegovog predstavnika u radu komisije. Pri formiranju komisije za „Institut za vode“ d.o.o. Bijeljina Ministarstvo je, kako je uobičajeno, tražilo od Ministarstva zdravlja da imenuje predstavnika koji će učestvovati u radu komisije i izradi Mišljenja komisije. Ova praksa dva ministarstva se stalno primjenjuje u ovlašćivanju laboratorija za hranu. Dakle, „Mišljenje“ Ministarstva zdravlja kao poseban akt se posebno ne pribavlja, jer je pozitivno Mišljenje komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za laboratorije za hranu, čiji je jedan član predstavnik Ministarstva zdravlja, ujedno i saglasnost Ministarstva zdravlja na izdavanje rješenja o ovlašćivanju laboratorije za hranu. Mišljenje komisije je konačni akt na osnovu kojeg ministar donosi Rješenje o ovlašćivanje za laboratorije za hranu.

U konkretnom slučaju, ovom Ministarstvu se, na osnovu člana 16. Pravilnika o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 106/10), dana 07. juna 2013. godine, D.o.o. „Institut za vode“ Bijeljina,  obratilo sa Zahtjevom za ovlašćivanje laboratorija za ispitivanje hrane koji radi u sastavu ovog društva. Tom prilikom dostavilo je Ministarstvu svu potrebnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja registracije djelatnosti i akreditacije metoda zahtjevanog obima ispitivanja hrane. Postupajući po članu 17. navedenog Pravilnika, koji opisuje način provjere ispunjenosti uslova za rad laboratorije, Ministarstvo je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja imenovalo komisiju i odredilo poslove komisije. Na osnovu člana 18. istog Pravilnika troškove komisije i izdavanja Rješenja u cjelosti je izmirio podnosilac Zahtjeva. Dana 22. avgusta 2013. godine, komisija ministarstva imenovana Rješenjem broj 12.01-6581-1/13 od 08.08.2013. godine, u sastavu Darko Despotović DVM spec. predsjednik komisije i Zoran Brkić DVM član komisije, kao predstavnici Ministarstva i Zdravka Adamović dipl. inž. tehnologije član komisije, kao predstavnik Ministarstva zdravlja, obišli su laboratorije D.o.o. „Institut za vode“ Bijeljina na adresi Ulica Miloša Obilića broj 51, Bijeljina. Postupajući po odredbama navedenog Pravilnika koji opisuje način provjere uslova za ovlašćivanje za rad laboratorija koji sprovode analize hrane, po pitanju ispunjenosti zakonskih uslova i uslova u pogledu prostorija, uređaja, opreme, stručne osposobljenosti zaposlenog stručnog kadra i organizacije rada, komisija je ustanovila da je ova laboratorija akreditovana za vršenje osnovnih i specijalizovanih analiza vode za piće i to fizičko-hemijskih i mikrobioloških, da je organizovalo potrebnu dokazivu sljedivost u laboratorijskom radu, da ispunjava tehničke standarde potrebne za održavanje potrebnog nivoa Dobre laboratorijske prakse, te da je opremljena i kadrovski osposobljena za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza vode za piće, ali da trenutno kadrovski i tehnološki ne ispunjava uslove za mikrobiološku laboratoriju biološke bezbjednosti nivoa 2, kojeg nivoa treba da bude laboratorija u kojoj se vrše pretrage uzoraka hrane. Komisija je ministarstvu predložila da se izda ovlaštenje za sprovođenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza vode za piće za metode po specifikaciji koji je dat kao Prilog Mišljenja, a direktora D.o.o. „Institut za vode“ Bijeljina uputila da izvrši tehnološke izmjene u mikrobiološkoj laboratoriji da može zadovoljiti biološku bezbednost za laboratoriju nivoa 2 i da uposli specijalistu, magistra, ili doktora iz oblasti mikrobiologije namirnica nakon čega može da se obrati ministarstvu za dopunu Rješenja prema važećem akreditovanom obimu ispitivanja.

Na osnovu ovih utvrđenih činjenica, uz navedene konstatacije, doneseno je Rješenje o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza vode za piće ispitne laboratorije za D.o.o. „Institut za vode“ Bijeljina, broj: 12.01-6581-3/13 od 12.09.2013. godine.

U skladu sa prethodnim uputama komisije i na osnovu Obaviještenja Ministarstva broj 12.01-335-1169/14 o reviziji rješenja laboratorija za hranu D.o.o. „Institut za vode“ se 05.11.2014. godine obratilo Ministarstvu Zahtjevom za dopunu Rješenja pri čemu je dostavilo dokaze da je zaposlilo specijalistu mikrobiologa i izvršilo tehnološke izmjene u laboratoriji za mikrobiologiju hrane. Aktivnost revizije rješenja laboratorija za hranu je naknadno odgođena do donošenja Zakona o izmjenama zakona o hrani, koji je u skupštinskoj proceduri i čije donošenje se očekuje. Kako je D.o.o. „Institut za vode“ Bijeljina dostavilo zahtjevanu dokumentaciju i dokaze o akreditaciji laboratorije, zaposlenima, uređajima i opremi, kao i tlocrt laboratorije sa situacionim planom, te spisak metoda i analiza za koje traži dopunu rješenja, postupajući po odredbama Pravilnika o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ispitnih laboratorija, na osnovu novih utvrđenih činjenica, te prehodnog Mišljenja komisije Ministarstva, doneseno je Rješenje o dopuni rješenja o ispunjenosti uslova za rad i ovlašćenju za vršenje osnovnih i specijalizovanih fizičko-hemijskih analiza hrane ispitne laboratorije D.o.o. „Institut za vode“ Bijeljina broj: 12.01-6581-4/13 dana 28.01.2015. godine, odnosno prošireno je prethodno Rješenje sa akreditovanim mikrobiološkim ispitivanjima. Rješenje važi do isteka Rješenja broj: 12.01-6581-3/13 od 12.09.2013. godine, ili do suspenzije akreditacije.

Ovo Rješenje potpisala je pomoćnik ministra Radmila Čojo u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima.

Na kraju, sigurno je da postoje određene neusklađenosti i nedorečenosti u zakonskoj regulativi u oblasti bezbjednosti hrane i zaštite javnog zdravlja, pa i u segmentu ovlašćivanja laboratorija. Upravo zato je u proceduri donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrani, kojim će se jasnije i doslednije regulisati i pitanja vezana za ovlašćivanje i rad  ispitnih laboratorija za hranu, a time i za vodu za piće.   

 

                                                                                                         M I N I S T A R

                                                                                                 prof. dr Stevo Mirjanić

 

21.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9