Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Drugoj sjednici održanoj 11. februara 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

-Ministarstvo finansija

Tražimo da nam dostavite sljedeće podatke:

-prihod Republike Srpske po osnovu PDV-a od 2006. godine do 01.01.2015. godine (tražene podatke nam dostavite po mjesečnom i godišnjem pregledu ostvarenih prihoda)

-prihod jedinica lokalne samouprave Republike Srpske po osnovu PDV-a od 2006. godine do 01.01.2015. godine (tražene podatke nam dostavite po mjesečnom i godišnjem pregledu ostvarenih prihoda jedinica lokalne samouprave)

-podatke o servisiranju spoljnog duga Republike Srpske od 2006.godine do 01.01.2015. godine čija isplata se vrši od PDV prihoda.

 

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-422-3/15

Datum: 29.07.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS-SRS RS je na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„ Tražimo da nam dostavite sljedeće podatke:

  • Prihod Republike Srpske po osnovu PDV-a od 2006. godine do 01.01.2015. godine ( tražene podatke nam dostavite po mjesečnom i godišnjem pregledu ostvarenih prihoda)
  • Prihod jedinica lokalne samouprave Republike Srpske po osnovu PDV-a od 2006. godine  do 01.01.2015. godine ( tražene podatke nam dostavite po mjesečnom i godišnjem pregledu ostvarenih prihoda jedinica lokalne samouprave)
  • Podatke o servisiranju spoljnjeg duga Republike Srpske od 2006. godine  do 01.01.2015. godine čija isplata se vrši od PDV prihoda “

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prihode od indirektnih poreza, prema Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 44/03, 52/04, 34/07, 04/08, 49/09 i 32/13), čine: uvozne i izvozne dažbine (carina), porez na dodatu vrijednost, akcize, naknada za puteve (putarina) i ostali prihodi i takse. Prihodi od indirektnih poreza uplaćuju se na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje, a njihova raspodjela u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (Službeni glasnik BiH, broj 55/04, 34/07 i 49/09) vrši se svakodnevno prema metodologiji baziranoj na učešću u krajnjoj potrošnji iskazanoj na PDV prijavama.

Dakle, porez na dodatu vrijednost se uplaćuje na isti račun Uprave za indirektno oporezivanje na koji se uplaćuju i ostale vrsta indirektnih poreza (akciza, carina, putarina)  i čine ukupnu masu prihoda od indirektnih poreza, nakon čega se vrši njihova raspodjela.

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje vrši se tako što se, nakon izdvajanja sredstava na račun rezervi za svrhu povrata poreza (PDV-a, carine, akcize i putarine), vrše dnevne doznake sredstava za finansiranje zajedničkih institucija BiH. Od preostalih sredstava, prvo se u fiksnom procentu od 3,55%, izdvajaju sredstva za Distrikt Brčko, a ostatak sredstva se dijeli između Republike Srpske i FBiH na osnovu učešća u krajnjoj potrošnji iskazanoj na PDV prijavama.

 Koeficijenti za raspodjelu prihoda između entiteta su promjenljivi, tj. periodično se prilagođavaju, tako da odražavaju promjene u krajnjoj potrošnji. Takođe, kada dođe do promjena koeficijenata, vrše se periodična poravnanja.

Iz dijela prihoda od svih indirektnih poreza koji pripadaju  Republici Srpskoj direktno se vrši uplata za servisiranje spoljnog (ino) duga, dok se preostali dio sredstava raspoređuje između budžeta Republike Srpske (72,0%), budžeta opština i gradova (24,0%) i JP "Putevi Republike Srpske" (4,0%), u skladu sa važećim odredbama Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, odnosno u skladu sa odredbama o raspodjeli prihoda pomenutog zakona koje su bile na snazi u posmatranom periodu. 

Iz navedenog proizilazi da se raspodjela prihoda od indirektnih poreza ne vrši po vrstama indirektnih poreza, već se vrši raspodjela ukupne mase prikupljenih prihoda koju čine sve vrste indirektnih poreza (PDV-a, carine, akcize i putarine). U tom smislu, Ministarstvo finansija Republike Srpske ne raspolaže podacima o prihodima Republike Srpske ostvarenim samo po osnovu PDV-a, te podaci koje dostavljamo predstavljaju podatke o ukupnim prihodima od indirektnih poreza koji su raspoređeni Republici Srpskoj.

Servis spoljnog duga Republike Srpske preko podračuna Republike Srpske u Centralnoj banci BiH, u periodu 2006-2014. godine

                                                                                                                                                                                       u mil. KM

Opis                        2006            2007           2008            2009            2010            2011            2012           2013             2014

Servis duga             103,78         92,68         89,91          89,96           109,15         126,86          151,41       238,58          159,86

Naglašavamo da se prikazani podaci odnose na dug koji se servisira iz prihoda od indirektnih poreza BiH, preko podračuna Republike Srpske u Centralnoj banci BiH za servis spoljnog duga, i ne uključuju dug Republike Srpske koji se servisira sa Jedinstvenog računa Trezora Republike Srpske.

 

S poštovanjem,

 

                                                      MINISTAR

                                             dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

11.02.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9