Klub poslanika PDP Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 15. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

               Da li Vam je poznato sa kakvim problemima, pritiscima i zlostavljanjem se susreću radnici Centra za socijalni rad u Banjoj Luci?

               Obratio nam se Bojan Arula, zaposlenik, koji je dobio obavještenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu u kojem se navodi širenje negativne radne atmosfere, širenje dezinformacija o Upravnom odboru (zato što je na sastanku Sindikata iznio svoj stav o radu Upravnog odbora), nagađanje o neovlašćenom snimanju, reagovanje na zahtjeve direktorice da radnici plate večeru Upravnom odboru, obraćanje direktoru cinično i sa podsmijehom.

               Da li je ovo razlog za otkaz i da li možete ovo da obrazložite?

ODGOVOR 1:

Broj: 16-011-5-4/17

Banja Luka,03.04.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje.-

               Klub poslanika Partije demokratskog progresa, na šesnaestoj sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održanoj dana 15. februara 2017. godine, postavio je sledeće poslaničko pitanje:

"Da li Vam je poznato sa kakvim se problemima i pritiscima i zlostavljanjem se susreću radnici Centra za socijalni rad u Banjoj Luci. Obratio nam se Bojan Arula zaposlenik koji je dobio obavještenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu u kojem se navodi širenje negativne radne  atmosfere, širenje dezinformacija o Upravnom odboru (zato što je na sastanku Sinidikata iznio svoj stav o radu Upravnog odbora), nagađanje o neovlašćenom snimanju, reagovanja na zahtjev direktorice da radnici plate večeru Upravnom odboru, obraćanje direktoru cinično i sa podsmijehom. Da li je ovo razlog za otkaz."

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 31/11), dajemo slijedeći

ODGOVOR

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite  nije nadležno da vrši nadzor i kontrolu u Centru za socijalni rad  Banja Luka, zbog čega je od Republičke uprave za inspekcijske poslove Banja Luka zatražilo da izvrši kontrolu u Centru za socijalni rad  Banja Luka i o tome dostavi Informaciju ovom ministarstvu kako bi se mogao  dati odgovro na poslaničko pitanje.

Republička uprava za inspekcijske poslove Banja Luka, dostavila je Informaciju o izvršenoj kontroli, broj 24.100/9993-121-2/17, od 24.03. 2017. godine.

 Iz informacije je vidljivo da je inspektor rada izvršio vanrednu inspekcijsku kontrolu  u Centru za socijalni rada Banja Luka dana 02.03.2017. godine vezano za poroceduru utvrđivanja povrede radne obaveze radnika Bojana Arule. U informaciji se navodi da je, zbog nasilničkog ponašanja prema poslodvacu i nedostavljanja obavještenja o privremenoj spriječenosti za rada protiv imenovanog radnika pokrenut disciplinski postupak, nakon kojeg je poslodavac donio riješenje, broj: 01-125.1-1/16, od 19.04. 2016. godine, kojim je radniku Bojanu Aruli izrečena novčan kazna u visini od 20% osnovne plate radnika u trajanju od tri mjeseca, koje je bilo konačno dana 20.04.2016. godine.  Nadalje se u informaciji navodi da je, nakon toga radnik Bojana Arula u decembru 2017 godine opet počinio sličnu povredu radne dužnosti, nakon čega je poslodavac ponovo pokrenuo disciplinski postupak. Radniku je poslano Obavještenje poslodavca o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu, broj: 01-125.6-1/16, od 28.12, 2016. godine, u kojem se traži izjašnjenje na isto. Dana 12.01. 2017 godine, radnik Bojan Arula je dostavi izjašnjenje, a sindikalna organizacija je takođe poslala svoje Mišljenje broj:6/17, od 11.01.2107. godine, a sve u vezi sa Obavještenjem poslodvac broj: 01-125.6-1/16, od 28.12, 2016. godine. U momentu inspekcijske  kontrole nije bio okončan postupak za utvrđivanje povreda radne obaveze navedenog radnika.

 

             M I N I S T A R

        Milenko Savanović

ODGOVOR 2:

Broj: 10.2-011-88/17

Datum: 04.04.2017.godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se 

Klub poslanika PDP, na nastavku Šesnaeste sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane  dana 14, 15 i 16. februara 2017. godine, postavio  je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li Vam je poznato sa kakvim problemima, pritiscima i zlostavljanjem se susreću radnici Centra za socijani rad u Banja Luci?

Obratio nam se Bojan Arula, zaposlenik, koji je dobio obavještenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu u kojem navodi širenje negativne radne atmosfere, širenje dezinformacija o Upravnom odboru (zato što je na sastanku Sindikata iznio svoj stav o radu Upravnog odbora), nagađanje o neovlaštenom snimanjureagovanje na zahtjeve direktorice da radnici plate večeru Upravnom odboru, obraćanje cinično i sa podsmijehom.

Da li je ovo razlog za otkaz i da li možete ovo da obrazložite?“
U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Postupajući po zahtjevu za  dostavljanje  odgovora na poslaničko pitanje kluba poslanika PDP,  postavljeno na nastavku Šesnaeste sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane  dana 14. 15. i 16. februara 2017. godine, sagledali smo isto i prosledili ga na nadležno postupanje Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.

Od Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite dobili smo obavještenje da oni nisu nadležni za rješavanje pitanja iz oblasti prava iz radnog odnosa zaposlenih u JU Centar za socijalni rad Banjaluka, već da su prema Zakonu o socijalnoj zaštiti i Porodičnom zakonu nadležni za odlučivanje po žalbama lica koja nisu zadovoljna odlukama JU Centar za socijalni rad kao prvostepenog organa, kao i da vrše stručni nadzor na radom navedenih ustanova.

Kako se prava iz oblasti radnih odnosa zaposlenih u JU Centar za socijalni rad uređuju Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), a kontrolu primjene vrši nadležna inspekcija rada, dok Upravna inspekcija koja je u sastavu ovog ministarstva vrši kontrolu primjene prava iz oblasti rada zaposlenih u republičkim organima uprave, propisane Zakonom o državnim službenicima(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), to ovo ministarstvo nema nadležnosti u vezi primjene prava iz radnog odnosa zaposlenih u JU Centru  za socijalni rad Banjaluka.

Mišljenja smo da je za dostavljanje odgovora na predmetno poslaničko pitanje nadležno Ministarstvu rada i boračko invalidske zašite, kojem je i dostavljeno predmetno poslaničko pitanje, koje je zajedno sa Republičkom upravom za inspekcijske poslove nadležno za nadzor nad primjenom  Zakona o radu.

S poštovanjem.

Dotavljeno:

  • Naslovu
  • a/a

                                                                                                                                                         M I N I S T A R

                                                                                                                                                                Lejla Rešić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9