Klub poslanika PDP Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice 12. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Dostaviti informaciju koja preduzeća imaju pravo da vrše eksploataciju prirodnog šljunka iz rijeke Bosne na području opština Šamac i Modriča. Da li ta preduzeća uredno izmiruju svoje obaveze po osnovu naknada i poreza?

ODGOVOR:

Broj: 12.07-011-318/15

Datum,

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice 12.oktobra 2015.godine poslaničko pitanje:

„Dostaviti informaciju koja preduzeća imaju pravo da vrše eksploataciju prirodnog šljunka iz rijeke Bosne na području opštine Šamac i Modriča. Da li ta preduzeća uredno izmiruju svoje obaveze po osnovu naknada i poreza?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći:

ODGOVOR

Javna ustanova „Vode Srpske“ zaključila je  ugovor o održavanju riječnog korita i vodnog

zemljišta rijeke Bosne na području opština Šamac i Modriča sa privrednim subjektima:

 

  1. „Martić Inter Kop“ d.o.o. Modriča
  2. „Kuzmanović komerc“ d.o.o. Modriča
  3.  V. D. „Ušće Bosne“ a.d. Šamac
  4. „Sigma komerc“ d.o.o. Šamac
  5. „Rumapa“ d.o.o. Crkvina, Šamac
  6. „Mecena“ d.o.o. Šamac
  7. „Kulaga – kop“ d.o.o Derventa

 

Privredni subjekti sa kojima su zaključeni ugovori o održavanju riječnih korita i vodnog zemljišta u 2015. godini za protekli period (do dana zaključenja ugovora) uredno su izmirili sva poreska davanja i obaveze po osnovu vodne naknade za izvađeni materijal iz vodotoka. 

 

                                                                                                        M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                     prof. dr   Stevo Mirjanić

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9