Zaključci

Npr. 12.07.2020
Npr. 12.07.2020
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2019. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za žalbe o radu za period 01.01.-31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka o radu i poslovanju za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2018. – 31.12.2018. i Izvještaja o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Informacije o dugu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Z a k lj u č a k o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019

Pages