Закон о измјенама и допунама Закона о експропријацији

Verzija za štampanjePDF верзија
37/07
29.03.2007

Закон о измјенама и допунама Закона о експропријацији

Члан 1.

У Закону о експропријацији („Службени гласник Републике Српске”, број 112/06) члан 3. став 1. мијења се и гласи: „(1) Непокретност се може експроприсати ради извођења радова или изградње објеката у области: здравства, образовања, социјалне заштите, културе, водопривреде, спорта, саобраћајне, енергетске, телекомуникацијске и комуналне инфраструктуре, објеката за потребе државних органа и органа локалне самоуправе, индустријских објеката, обезбјеђења заштите животне средине и заштите од елементарних непогода, као и за истраживање и експлоатацију рудног и других природних богатстава.“

У ставу (2) послије ријечи: „за потребе стамбене” додају се ријечи „и пословне”.

Члан 2.

У члану 15. у ставу (2) послије ријечи: „за стамбену” додаје се ријеч: „и”, а послије ријечи: „изградњу”, додаје се ријеч: „пословних”.

Члан 3.

Наслов главе VI мијења се и гласи:„VI – ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВНЕ ИЗГРАДЊЕ”.

Члан 4.

У чл. 47, 48. и 49. послије ријечи: „за потребе стамбене”, додаје се ријеч: „и”, а послије ријечи: „изградње”, додају се ријечи: „пословних објеката”.

Члан 5.

У члану 50. у ставу (2) и члану 52, послије ријечи: „стамбене” додају се ријечи: „и пословне”.

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.

 

Број:01-578 /07                                                                      

Датум: 29. март 2007. године             

Број службеног гласника: 37/07