Rezolucija o saradnji sa Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije sa sjediaštem u Hagu

Verzija za štampanjePDF верзија
68/04
20.07.2004

Opredijeljeni za vladavinu prava koja predstavlja temelj demokratizacije društva i za pravičnu primjenu međunarodnih i domaćih zakona;

Osuđujući sve ratne zločine počinjene na prostoru Bosne i Hercegovine, tokom ''tragičnog sukoba u regionu'', kako je okvalifikovan rat u Bosni i Hercegovini u preambuli Opšteg okvirnog sporazuma o miru u Bosni i Hercegovini (Pariz, 14. decembar 1995. godine);

Privrženi potpunoj saradnji sa Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu, na osnovu Zakona o saradnji Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu;

Riješeni da se svi optuženi za ratne zločine nađu u sudskom postupku utvrđivanja i dokazivanja krivice radi donošenja konačne sudske presude po podnesenim optužnicama;

Rukovođeni rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojima je uspostavljen Međunarodni sud za ratne zločine i kršenje međunarodnih normi ratnog i humanitarnog prava;

Posvećeni učvršćivanju mira, pravde, međusobnog povjerenja i tolerancije među pripadnicima konstitutivnih i ostalih naroda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini;

U želji da damo energičan doprinos pristupanju Bosne i Hercegovine, utemeljene na dejtonskom entitetskom unutrašnjem ustavnom uređenju, evroatlanskim integracijama kroz NATO program Partnerstvo za mir i Sporazumu o pridruživanju i stabilizaciji sa Evropskom unijom;

Odlučni da trajno sačuvamo institucionalne vrijednosti i entitetski status Republike Srpske utemeljene Dejtonskim mirovnim sporazumom;

Narodna skupština Republike Srpske, na Devetnaestoj posebnoj sjednici, održanoj, 20. jula 2004. godine, na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 161. i 163. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 50/01), donosi

 

Rezoluciju o saradnji sa Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu

Broj službenog glasnika: 68/04

 1. Zahtijevamo od Vlade Republike Srpske da odmah preduzme sve potrebne mjere i radnje, saglasno članu 3. Zakona o saradnji Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, u cilju potpunog ispunjavanja svih obaveza prema ovom sudu.
 2. Zahtijevamo od Vlade Republike Srpske da odmah izvrši sve potrebne organizacione, kadrovske i druge neophodne promjene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kako bi se policijske snage Republike Srpske operativno osposobile za uspješno izvršavanje naloga nadležnih tužioca po podignutim optužnicama povodom krivičnih djela ratnog zločina i kršenja normi međunarodnog ratnog i humanitarnog prava.
 3. Od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine zahtijevamo da obezbijedi potrebne uslove za rad institucija Bosne i Hercegovine, SIPA, Obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine i Državne granične službe Bosne i Hercegovine, u okviru njihovih nadležnosti, kako bi preduzeli operativne radnje radi uspješnog izvršavanja naloga nadležnih tužilaca po podignutim optužnicama povodom krivičnih djela ratnog zločina i kršenja normi međunarodnog ratnog i humanitarnog prava.
 4. Obavezujemo Vladu Republike Srpske da periodično, tromjesečno, izvještava o rezultatima svog rada Narodnu skupštinu Republike Srpske, sa prijedlogom mjera za efikasnije sprovođenje svog mandata na ovom polju.
 5. Pozivamo sve optužene da se odmah, bezbjedno i dostojanstveno, predaju nadležnim policijskim i sudskim organima vlasti Republike Srpske, jer će u protivnom rizikovati hapšenje koje je obavezna sprovesti policija Republike Srpske ili snage SFOR-a, djelujući u okviru svog zakonskog ili međunarodnog mandata.
 6. Tražimo od nadležnih organa Vlade Republike Srpske i međunarodnih organizacija sa mandatom u Bosni i Hercegovini da temeljito i profesionalno rade na otkrivanju boravišta svih osoba protiv kojih su podignute optužnice i uspostave punu međusobnu operativnu saradnju.
 7. Obavezujemo Vladu Republike Srpske da pripremi prijedlog zakona kojim bi se omogućilo konstituisanje Instituta Republike Srpske za ratne zločine, sa zadatkom da stručno i nepristrasno istražuje, dokumentuje i istorijski vrednuje sve počinjene ratne zločine u toku ratnog sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine, u periodu od 1992. do 1995. godine.
 8. Pozivamo međunarodne organizacije sa mandatom u Bosni i Hercegovini da pomognu Vladi Republike Srpske u ispunjavanju obaveza saradnje sa Haškim tribunalom i da, u tom smislu, nepristrasno i objektivno vrednuje operativne aktivnosti nadležnih organa, izvršne i sudske vlasti u Republici Srpskoj.
 9. Izražavamo punu podršku pristupanju Bosne i Hercegovine evroatlanskim integracijama kroz NATO program Partnerstvo za mir i Sporazum o pridruživanju i stabilizaciji sa Evropskom unijom, na temeljima dejtonskog entitetskog unutrašnjeg ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine.
 10. Pozivamo izabrane predstavnike svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini da osude počinjene ratne zločine od strane predstavnika vlastitog naroda. Ne prihvatamo da se krivica za dokazane ratne zločine identifikuje sa narodom kojem pripada počinilac.
 11. Proglašavamo naše opredjelenje za nepristrasno i objektivno vrednovanje ratne prošlosti, dugotrajan mir i međunacionalnu toleranciju, za izgradnju zajedničke budućnosti na osnovama unutrašnjeg dijaloga i konsenzusa i za poštovanje svih civilnih i vojnih žrtava tragičnog sukoba.
 12. Pozivamo sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da omoguće svim građanima, koji traže svoje nestale u toku rata na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, da dođu do njihovih posmrtnih ostataka i istine o njihovom stradanju. Istina je mjera za sve: krivcu za kaznu, žrtvi za praštanje.

Broj službenog glasnika: 68/04