Rebalans budžeta Republike Srpske za 2015. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
103/ 15
04.12.2015

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvanaestoj posebnoj sjednici održanoj 4. decembra 2015. godine,  donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o usvajanju Rebalansa budžeta

Republike Srpske za 2015. godinu

 

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Rebalans budžeta Republike Srpske za 2015. godinu.

II

 Sastavni dio ove odluke je Rebalans budžeta Republike Srpske za 2015. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-1518/15                                                                                                                 Po ovlaštenju

Datum: 4. decembar 2015. godine                                                                                         Predsjednika Narodne skupštine

                                                                                                                                                    Nenad Stevandić