Rebalans budžeta Republike Srpske za 2009. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
70/09
15.07.2009

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 183. i 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/07) a nakon razmatranja Prijedloga rebalansa budžeta Republike Srpske za 2009. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Trideset drugoj sjednici održanoj 15. jula 2009. godine, donijela je

Odluku o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2009. godinu

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Rebalans budžeta Republike Srpske za 2009. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Rebalans budžeta Republike Srpske za 2009. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1111/09

Datum: 15. jul 2009. godine

Broj službenog glasnika: 70/09