Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Fonda stanovanja Republike Srpske za period 12.12.2001. godine do 31.12.2002. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
/03
08.10.2003

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 160. i 165. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 50/01), a nakon razmatranja Izvještaja o poslovanju Fonda stanovanja Republike Srpske za period 12.12.2001. godine do 31.12.2002. godine, Narodna skupština Republike Srpske na Devetoj sjednici održanoj 08. oktobra 2003. godine donijela je

                           O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o poslovanju Fonda stanovanja Republike Srpske za period 12.12.2001. godine do 31.12.2002. godine

                                      I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Fonda stanovanja Republike Srpske za period 12.12.2001. godine do 31.12.2002. godine

                                     II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01- 962 /03 PREDSJEDNIK

Datum: 08. oktobra 2003. godine NARODNE SKUPŠTINE

dr Dragan Kalinić