Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje o izboru delegata u Vijeće naroda Republike Srpske iz reda Ostalih

Verzija za štampanjePDF верзија
111/14
10.12.2014

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, člana 11.10. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), čl. 56. stav 1., 182. i člana 186. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje o izboru  delegata u Vijeće naroda Republike Srpske iz reda Ostalih,  Narodna skupština Republike Srpske, na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 10. decembra 2014. godine, donijela je  sljedeću

ODLUKU

O USVAJANjU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANjE O IZBORU DELEGATA U VIJEĆE NARODA REPUBLIKE SRPSKE IZ REDA OSTALIH 

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj Komisije za izbor i imenovanje o izboru delegata u Vijeće naroda Republike Srpske  iz reda Ostalih.  

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1514/14                                             

Datum: 10. decembar 2014. godine          

 

Broj službenog glasnika: 111/ 14