Odluka o usvajanju Drugog Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2018. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
121/18
23.12.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Trećoj posebnoj sjednici održanoj 23. decembra 2018. godine,  donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o usvajanju Drugog Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2018. godinu

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Drugi Rebalans budžeta Republike Srpske za 2018. godinu.

 

II

 

         Sastavni dio ove odluke je Drugi Rebalans budžeta Republike Srpske za 2018. godinu.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021- 1265/18                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 23. decembar 2018. godina                        NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                    Nedeljko Čubrilović