Odluka o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
122/18
23.12.2018

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Trećoj posebnoj sjednici održanoj  23. decembra 2018. godine,  donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2019. godinu

 

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Budžet Republike Srpske za 2019. godinu.

 

II

 

         Sastavni dio ove odluke je Budžet Republike Srpske za 2019. godinu.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021-1270/18                                         PREDSJEDNIK

Datum: 23. decembar 2018. godine                 NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                     Nedeljko Čubrilović