Odluka o usvajanju Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2019. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
16/19
14.02.2019

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17) i člana 25. stav 4. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Drugoj sjednici održanoj 14. februara 2019. godine,  donijela je sljedeću

 

O D L U K U

o usvajanju Budžeta Regulatorne komisije za energetiku

Republike Srpske za 2019. godinu

 

I

 

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Budžet Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2019. godinu.

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

Broj: 02/1-021-131/19                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 14. februar 2019. godine                           NARODNE SKUPŠTINE

                                                                               Nedeljko Čubrilović