Odluka o izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2014. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
65/14
15.07.2014

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11) i člana 14. tačka g), člana 17. stav 1. i člana 19. tačka v) Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12 i 52/14), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset prvoj posebnoj sjednici održanoj 15. jula 2014. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DUGOROČNOM ZADUŽIVANJU

REPUBLIKE SRPSKE ZA 2014. GODINU

I

U Odluci o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2014. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 17/14), u tački I broj: „254.000.000“ zamjenjuje se brojem: „372.000.000“.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01-1084/14                                                             

Datum: 15.  jul  2014. godine       

Broj službenog glasnika: 65/ 14