Odluka o izboru spoljnog člana Odbora za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi sa izgradnjom Memorijalnog centra „Gradina“ i praćenjem usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog

Verzija za štampanjePDF верзија
20/19
06.03.2019

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), u skladu sa Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske broj: 02/1-021-786/16 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 53/16), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Drugoj sjednici, održanoj 6. marta 2019.  godine,  donijela   je   sljedeću 

 

O D L U K U

o izboru spoljnog člana Odbora za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi sa izgradnjom Memorijalnog centra „Gradina“ i praćenjem usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, u parlamentima drugih država

 

 

I

 

         U Odbor za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi sa izgradnjom Memorijalnog centra „Gradina“ i praćenjem usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, u parlamentima drugih država,   za spoljnog člana izabrana je Tanja Tuleković.

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021-214/19                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 6. mart 2019. godine                                NARODNE SKUPŠTINE

                                                                            Nedeljko Čubrilović