Odluka o izboru potpredsjednika Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
22/19
06.03.2019

Na osnovu čl. 70. stav 1. tačka 8. i  92., dopunjenog Amandmanom LXXXIV Ustava Republike Srpske, čl.  182., 186. st. 1. i 2. i 248. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17),  a u vezi sa članom 6. stav 3. Zakona o Vladi  Republike  Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08), Narodna skupština  Republike Srpske, na Drugoj sjednici,   održanoj  6. marta 2019. godine, donijela je sljedeću 

 

 

 

Odluka

o izboru potpredsjednika Vlade Republike Srpske

 

 

I

 

         Za  potpredsjednika Vlade  Republike Srpske izabran  je Anton Kasipović, ministar pravde.

 

II

 

         Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-218/19                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 6. mart 2019. godine                                NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                          Nedeljko Čubrilović