Odluka o izboru člana Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
20/19
06.03.2019

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 80., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske, na Drugoj sjednici, održanoj 6. marta 2019. godine,  donijela   je  s lj e d e ć u 

 

O D L U K U

o izboru člana  Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske

I

         U Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske za  člana Odbora izabrana je Mirela Kajkut Zeljković.

II

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj: 02/1-021-208/19                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 6. mart 2019. godine                                      NARODNE SKUPŠTINE  

                                                                                 Nedeljko Čubrilović