Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku

Verzija za štampanjePDF верзија
10.10.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, čl. 204, 205. i 206. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Šestoj redovnoj sjednici održanoj 10. oktobar 2019. godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije;
  2. Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net;
  3. Javna rasprava će se sprovesti u roku od 30 dana;
  4. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo pravde, koje se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj;
  5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske'', jednim dnevnim novinama i na web-stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

Broj: 02/1-021-976/19                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 10. oktobar 2019. godine                         NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                 Nedeljko Čubrilović